Pơk uănh mông nar djăt: 25/12/2019

VOV4.M’nông: Ăp năm dăch aơ, đăp mpăn kloh ueh ndơ ngêt sa lah du nau kan mro geh nau kơl an bah lam nau rêh. Yor ri, nau kan mât Ngih dak mpeh nau đăp mpăn ndơ nget sa dăch aơ ho\ rgum geh âk ê nkra ndơ ngêt sa bah ăp ntu\k ntu\k kan tăch rgâl.

{ư ti\ng nau nchrăp mat Ngih dak mpeh nau đăp mpăn kloh ueh ndơ ngêt sa năm 2019, UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ho\ săch Phường Thắng Lợi gay ma ndâk nau kan mât Ngih dak mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa, pơk trong gay ma pơk hvi tât 21/21 xã, Phường, nkuăl [on têh tâm rơh ba kơi. Nkô| nau bah nau kan aơ lah kơl an UBND ăp xã, phường [ư ân to\ng, đăp mpăn ăp nkô| nau kan bah mât đăp mpăn ndơ ngêt sa bah ăp ntu\k kan tăch rgâl ngêt sa, nchrăp njrăngder ăp nau khih ndơ ngêt sa ndrel ăp nau ntưp rêng bah ndơ ngêt sa.

{ư ti\ng nau kan mât Ngih dak mpeh nau dăp mpăn ndơ ngêt sa, UBND Phưòng Thắng lợi ho\ rgum nau râng bah ăp Rnâng kan, ntu\k kan, tổ dân phố, ăp rmôt, nkre [ư r[u\n ntru\nh ăp nau kan, nau mbơh mpeh nau gi\t bah pháp luật mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa ân ăp nu\ih aơ. Di|ng le\ ăp nu\ih dâk bôk ăp ntu\k kan, rmôt kan, kruanh tổ dân phố ko\ geh gi\t kloh ngăn đo\ng bah nau kan ndrel gơih n’ơr kơt ti\ng. Wa Nguyễn Hoàng Anh, Tổ liên gia 10, Tổ dân phố 6, phường Thắng lợi ân gi\t:

Rơh r[u\n aơ ri ueh ngăn, mô êng đah săk gâp nơm ma ăp nu\ih ndel ăp rmôt nsum đo\ng, gâp saơ geh nau u\ch ro\ng bah Đảng ndrel Ngih dak nơm lah njoăl tât ăp nu\ih [on lan, a[aơ ri nơm ân geh [ư mbrơi mbrơi, tă bah nau njrăng nau ji ndrel đăp mpăn kloh ueh ndơ ngêt sa, kơt lah nau njrăng rdâng ăp nau ji geh tă bah ndơ ngêt sa”.

Gay pơk nau rêng tre\ lơn nau kan mât ngih dak mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa, UBND Phường Thắng Lợi ho\ n’hao nau nkoch mbơh nau kan tât ăp nu\ih [on lan tâm Phường kơt lah nkoch mbơh bah Loa ntoh nau ngơi bah Phường, nkoch mbơh leo hăn tât ăp tổ liên gia, tổ dân phố, pă săm [u\t tât ăp ntu\k [ư tăch rgâl ndơ ngêt sa.

Phường Thắng Lợi a[aơ geh 212 ntu\k [ư nau tăch rgâl ndơ ngêt sa ndrel ndơ sa tâm trong hăn. Tâm nê 60 ntu\k tăch yor UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột mât, 152 ntu\k hôm êng êng lah ndơ sa tăch tâm trong, ntu\k gâm sa nsum tâm dâng 50 tơ\ sa tâm du tơ\ tăch ndrel tăch ndơ ngêt sa ma mô geh săm [ut ân tăch rgâl yor UBND Phường mât. {ư nau kan ntoh lư, 100% ntu\k aơ geh râng nti\m nti, mbơh nchrăp nau mât kloh ndơ ngêt sa geh pă ndơ gay mât đăp mpăn răk kloh ndơ ngêt sa ti\ng nau ntru\nh bah pháp luật. Êp nê, ăp ntu\k tăch ndơ ngêt sa tâm trong hăn geh pă ndơ gay ma răk kloh lơn kơt lah môk, ndơ nku\m săk, ndrôm ty, ndơ put mbung. Ndrel đah nau kan nkoch mbơh, nau kan mêt uănh ko\ geh n’hao prêh, pơk nau nau kan mbơh đă tâm nau [ư ân ti\ng ieh ăp nau ntru\nh bah pháp luật mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa bah ăp ntu\k kan tăch rgâl ndơ ngêt sa. Tâm rnôk ntru\nh nau kan, 100% ntu\k kan tăch ndơ ngêt sa geh mêt uănh. Tâm nê geh 78,9% ntu\k kan geh mêt uanưh bar tơ\. Rnơm nê, di\ng le\ ăp ntu\k tơm bah nau kan tăch rgâl ndơ ngêt sa geh n’hao nau mi\n nau kan bah nơm ndrel [ư ân ueh 10 nau kan khlay ngăn mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa. Yuh Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, tơm ntu\k [ư tăch rgâl piăng mêt tâm trong Lý Thường Kiệt, Phường Thắng Lợi ngơi:

Ăp năm ri mpeh đah Phường ko\ [ư ăp jrâu nkoch mbơh mpeh đăp mpăn ndơ ngêt sa, geh rnôk ri mbơh nti\m tâm Sở Y Tế Dak Lak ndrel kônh wa ta aơ ri ko\ râng. Rơh mhe aơ ngăn gâp geh hăn nti tâm UBMD Phường Thắng Lợi mpeh đăp mpanư ndơ ngêt sa kơt lah tu tơm, ăp nau gay nkra, ndơ gay têm, mêt uănh n’hâm soan ân nu\ih pah kan. Bah năp aơ âk ntil nơm mô gi\t, hăn ri ri nơm gi\t mpeh 7 nau kan khlay tâm nau ê nkra ndơ ngêt sa, rnôk ma nơm dơi geh mât tâm tủ ân n’ik, ê nkra du ding. Bah năp nơh ri nơm knu\ng gâm ti\ng nau mơng yơn mô geh ti\ng nau nchâp, hôm a[aơ ri le\ khi\t hôm

Nkoch tât ăp nau tă dơi geh tâm nau ntru\nh kan, wa Nguyễn Ngọc Định, Groi Kruanh UBND Phường Thắng Lợi ân gi\t:

Phung hên ho\ [ư geh 3 nkô| nau tơm tâm nau nchrăp. Tal bôk năp lah 100% cán bộ mât nau kan ndrel ăp rnăk ê nkra ndơ sa tăch rgâl geh nti\m, n’hao nau gi\t mpeh đăp mpăn ndơ ngêt sa. Tal bar, geh 95% ăp rnăk [ư ueh nau aơ. Mpeh Phường ri ho\ nkoch mbơh mpeh 10 nau kan tât ndơ sa tâm trong gay ma ăp rnăk gi\t, tâm rgop nsum đa Trung tâm y tế nkuăl [on têh uănh 2 tơ\, tât a[aơ ho\ n’huch geh bơi tât 100% ăp rnăk [ư tăch rgâl, tâm nau nchrăp knu\ng 95% dơm. Bah nau mêt uănh ri ăp rnăk ntơm blau rgâl nau kan. Dăch tât, UBND Phường lo\ hanư nkoch mbơh lơn ma jru lơn gay ma n’hao nau gi\t ân [on lan, n’hao nau u\ch êng bah ăp rnăk tâm nau ê nkra ndơ ngêt sa tăch tâm trong têh”.

Yơn lah, êp ăp ntu\k kan tăch rgâl kơt ti\ng ueh mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa ri hôm ơm du đê| ntu\k ê geyh uănh khlay tât nau kan aơ. Nau geh tă mêt uănh nau [ư kơt ti\ng ăp nau ntru\nh bah pháp luật mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa bah UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ndrel Phường Thắng Lợi ân saơ 16/60 ntu\k geh mêt uănh ri geh nau tih ndrel ân geh bu mham prăk, geh tat rlau 26%, 16/120 ntu\k geh uănh mô đăp mpăn ăp nau to\ng mpeh đăp mpăn ndơ ngêt sa, geh 13,3%. Ăp nau tih ngăn lah ndơ sa mô geh nku\m, ntu\k tăch ri êp di\ng n’hoch dak [ơ\, mô geh đăp mpăn ndơ kloh…

Ko\ ti\ng wa Nguyễn Ngọc Định, Groi Kruanh UBND Phường Thắng Lợi, ăp ntu\k kan ê nkra tăch rgâl ndơ sa tâm nau mât bah Phường ngăn lah tăch ndơ sa tâm trong têh, âk ntu\k tăch tâm bi măng. Yor ri ma nau leo tăch vay geh rgâl ri ma nau mêt uănh mâp âk nau jr.

Mpeh nau nchrăp pơk hvi nau kan tâm lam nkuăl [on têh tâm rơh tât, wa Hồ Thị Tươi, Kruanh jrâu kan ngih dak si nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, ngơi:

Đah nau kan aơ ri rơh rlau aơ ntru\nh jong đo\ng ndrel ân geh nau nchrăp lor bah nkuăl [on têh, yor ri tâm năm tât gay [ư ueh nau kan mât Ngih dak mpeh đăp mpăn ndơ ngêt sa ndrel kơl an ueh ân ăp xã, phường ndrel Jrâu kan dak si ho\ râng tâm nchră ân UBND nkuăl [on têh lah mra mô [ư ueh ăp nau kan tâm nê nau kan ma rgum tâm nau kan nti\m nti nau mêt uănh, saơ nau tih ndrel nau đă ân geh rklaih ăp nau tih du trong ueh ngăn”.

Jêh 5 khay ntru\nh nau kan kan mât Ngih dak mpeh nau đăp mpăn ndơ ngêt sa tâm Phường Thắng Lợi, rnơm [ư ueh ngăn tâm nau ntru\nh nau rđau kan bah n’gâng kan ăp gưl, nau tâm rop ngăn bah ăp Rnâng kan, rmôt kan ndrel nau râng nchră kơl an bah n’gâng kan dak si, ăp nau kan tâm nau nchrăp geh [ư to\ng ăp, ăp nkô| nau nchrăp luh ri ho\ geh nau dơi. Ngăn lah, nau kan ho\ ndơn geh nau kơl an ueh ngăn bah nu\ih [on lan ndrel [ư ti\ng rjăp ăp nau ntru\nh bah ăp ntu\k kan tăch rgâl ndơ ngêt sa. Ăp nau tih dnrel nau mô to\ng tâm nau đăp mpăn ndơ ngêt sa geh mât rklaih. Aơ lah nau ueh gay nau kan lo\ geh [ư ueh tât ăp xã, phường tâm nkuăl [on têh tam rơh ba kơi, rgop nau [ư ueh nau mơng tâm nau kan ê nkra, ê nkra ndơ ngêt sa, đăp mpăn bah ăp nu\ih, ăp ntu\k kan tăch rgâl ndơ sa, mât ueh n’hâm soan an nu\ih rvăt do\ng, pơk nau ueh gay n’hao nau dơi pah kan, hun hao văng sa rêh jêng bah nkuăl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng