Pơk uănh mông nar djăt: 26/7/2020

VOV4.Mnông -Nău way nju\n long nđăp sao bâh nu^h K’Ho geh bâh jo\. Nău way nju\n long nđăp sai gay ma njêng nău tâm rnglăp đah bar ding rnăk vâl mê| bơ\, kơl ndrel rlet rlău nău jêr jo\t o\ r’ah tâm nău rêh.

 

 T^ng nău nkoch bâh bu ranh [on K’Brỏh ta tổ dân phố K’Mong, nkuăl têh Di Linh, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng, nău way nju\n long nđăp sai bâh nu^h K’Ho Sre le\ geh bâh kăl e. Long nđăp sai geh rnăk vâl bu ur an bu klô lah long khlăy, long hâng da dê n’hanh geh nđâp trầm hương đo\ng. Nău way nju\n long nđăp sai geh [ư lôch bar rnăk vâl [ư tâm nsông an bar hê kon.

Đah nu^h K’Ho Sre kăl e: “Rpu lah bôk nău kan”, lah drăp ndơ du\t khlăy. Đah rnăk vâl nu^h bu klô geh nău rêh mbơm oi, rnôk kon hăn t^ng ur mbra njôt nkre du mblâm rpu gay ma s^t njêng nău kan. Yor ne\, rnôk dơn rpu, rnăk bu ur nchrăp long gay ma plơng tay an jay bu klô, kơt lah nău lah ueh. Nkoch mpeh nău way nju\n long nđăp sai bâh nu^h K’Ho Sre, wa K’Brỏh ta tổ dân phố K’Ming, nkuăl têh Di Linh, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng an g^t.

“Nju\n long nđăp sai lah nău way geh bâh kăl e, long nđăp sai lah nău way rnăk bu ur ndơ\ an rnăk bu klô gay ma rnăk vâl bu klô, lah mê| bơ\ bu klô geh lo\ng s^nh, n’gon mpai, nj^r răm tâm nău rêh. Nju\n long nđăp sai aơ lah ăp ntil long hâng jo\, rnga ueh..Long nju\n an jay bu klô joi long ueh, jay bu ur mô dơi dah chôk long lêng lang gay ma nju\n. bu chôk long ueh ndơ\ nju\n an jay bu klô, gay ma s^nh u\nh hit jo\, rnga jo\, jâng ueh tâm khay mih, geh u\nh mât an nău rêh rnăk vâl t^ng nău way bâh nu^h kăl e. tât a[aơ ta du đê| bon bâh nu^h K’Ho hôm nha geh rnăk bu hôm nha mâ tay du đê| long ueh, hâng, rnga, long ueh kơt lah hôm nha geh mât tay nău ueh tâm nău way nđăp nsông bâh nu^h [on lan K’Ho kăl e”.

Nău nju\n long nđăp sai bâh nu^h K’Ho lah yor năk vâl bu klô ndơ\ rpu an bu ur, jêng bu ur plơng tay lah ndơ\ long an jay bu klô yor lah rnăk bu klô le\ kơl mpeh rnăk bu ur rpu gay ma do\ng [ư lo\ mir, kơl an rnăk bu ur geh tay ndơ ma do\ng pah kan jan sa, hun hao nău rêh. Nău ndơ\ rpu n’hanh ndơ\ plơng long đah bar rnăk vâl mpơl nău tâm rnglăp đah bar rnăk vâl. Bâh ne\ njêng nău pah kan nsum gay ma ndrel an hun hao.

Gay ma geh long ueh an rnăk bu klô, rnăk bu ur nchrăp na nê|. Ê lor rnăk bu ur rgum oh yuh tâm rnăk vâl ndrel hăn tâm bri chôk long, săch long ueh n’hanh anh long s^t. nău way rnăk bu ur hăn so\k long bâh 50 tât 60 sah têh gay ma ndơ\ an rnăk bu klô, long ndơ\ an rnăk bu klô lah long ueh, hâng jo\, rnga ueh r^ mơ mpơl nău ro\ng đah rnăk bu klô. Hôm rnăk bu ur ndơ\ long tât jay bu klô, jay bu klô nchrăp piăng dak ngêt an oh yuh mpeh bu ur. Bar ding rnăk vâl, bu ur bu ndăm ndrel tâm mâp, tâm ngơi ngêt sa nsum gay ma tâm g^t vât lơn. Ta rơh ngêt sa nju\n long aơ, khân păng tâm mbơh mpeh nău pah kan jan sa, kơt nti nău kan nău rêh, njêng nău tâm rnglăp bar rnăk vâl.

Long nju\n nđăp sai lôch geh bu ur nju\n an jay bu klô, geh bun dăp ueh ta dâng nâm jay bâh rnăk vâl bu klô. Bu ranh [on K’Brẹp, ta thôn Kròt, xã Bảo Thuận, nkuăl Di Linh, Lâm Đồng an g^t: Kăl e nơh, tât ta [on lan nu^h K’Ho rnôk ne\, lah ua\nh ta rhôm nâm jay geh bêng âk long bun dăp ueh r^ rnăk mhe geh kon t^ng ur, ne\ lah nău rhơn, nău ueh răm tâm rnăk vâl, mpôl rnoi.

“Nău ueh bâh nău way nju\n long nđăp sai bâh nu^h K’Ho lah gay ma njêng nău tâm rnglăp, tâm rgop bar ding rnăk vâl, geh nău tâm kơl êng, mô geh tâm nchâp đă rnăk bu ur, rnăk bu klô ndơ\ rpu an rnăk bu bu ur r^ rnăk bu ur geh ndơ plơng tay geh long nju\n an jay bu klô an bar rnă vâl tâm rnglăp n’hanh dêh bên lơn dơm. Bâh nău way nju\n long nđăp sai gay ma njêng nău tâm rnglăp đah bar ding rnăk vâl, têh lơn lah njêng nău tâm rnglăp [on lan ndrel rlet rlău nău jêr jo\t hun hao tâm nău pah kan jan sa u\ch geh nău rêh hơm răm đăp mpăn an kon sau let năp”.

T^ng nău way bâh nu^h K’ho sre đo\ng, nu^h bu klô gu\ t^ng ur, yơn bu ur mhe nđăp sai gu\ s^t jay bu kô 7 nar lor. Yơn lah, nău way le\ geh mbơh bu ur mô dơi gu\ jay bu klô 7 nar r^ nku\n long an jay bu klô 7 sah.

Yor ăp nău ntru\nh geh tâm nău way lah nău way ueh êng, jêng đah ăp nu^h bu ur K’Ho sre, ngăn lah ăp nu^h bu ur mhe têh, rlău ma nău gơih blău pah kan rnăk vâl an geh gơih kơt nti u, nti me, nti yuh, an g^t blău chôk long, anh dak, săch long ueh. Aơ kơt lah du nău kan ma bu ur K’Ho an geh [ư tâm nău rêh gay ma dơi geh sai kơt nơm u\ch, geh rnăk vâl hơm răm đăp mpăn.

A[aơ, yor nău rêh bâh [on lan K’Ho rse le\ geh âk nău rgâl gay ma tâm di đah nău rêh mhe a[aơ, nău way nju\n long nđăp sai mô hôm geh [on lan mât âk tay. Tâm ăp nău way nđăp nsông bâh nu^h K’ho sre a[aơ, bu le\ ndơn nău way aơ đah ăp ntil ndơ êng gay ma tâm di n’hanh ueh đah nău rêh mhe, yơn lah, aơ lah du nău way tâm nău nđăp nsông bâh nu^h K’Ho sre đah nău u\ch kơl an kon său lôch nđăp sai ur geh ndơ do\ng, ndơ kan, njêng nău tâm rnglăp, tâm rgop bar ding rnăk vâl hun hao tâm nău rêh.

K’ Brọp nchih

Thị Đoắt rnăk rblang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng