Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2015

N’gor Kon Tum

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah:        32→ 34 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  23→ 25 độ C

                                                            N’gor Gia Lai

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 31→ 33độ C, êng nkual mpeh bah dâng luh nar  35→ 37 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→24 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar  25→27 độ C

                                                            N’gor  Dak Lak

                                                                        ***

Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

- Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 31→ 33 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C

                                                            N’gor  Dak Nông

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt                                                

- Nar trôk duh ntơm bah:    31→32 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C

                                                            N’gor Lâm Đồng

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 30 → 32 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 25→ 27 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20 → 22 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17 độ C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng