Pơk uănh mông nar djăt: 13/10/2020

Nchroh lor mih sial nkual Tây Nguyên  nar bar,  lơ 13-10-2020

N’gor Kon Tum

Âk tu\k, geh mih, mih ntâng âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           27→29đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         20→22 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Âk tu\k, geh mih, mih ntâng âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               26→28 độ C, êng nkual cheo reo 29→31 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 23→25 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Âk tu\k, geh mih, mih ntâng âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:               20→22 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Âk tu\k, geh mih, mih ntâng âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          26→28đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      19→21đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Âk tu\k, geh mih, mih ntâng âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              25→27 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 21→25đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        18→20 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13→ 15đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương