Pơk uănh mông nar djăt: 10/11/2020

N’gor Kontum

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah:  25→ 27 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  18→ 20 đô| C

 

N’gor Gialai

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24→ 26 độ C, ; êng nkual Cheo reo 27→ 29 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 17→19 đô| C; êng nkual Cheo reo 21→23 đô| C.

 

N’gor  Daklak

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 25→ 27 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  18→ 20 đô| C

 

N’gor  Daknông

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24→ 26 đô| C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 17→19 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24- 26 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20→22 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 16→19 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13→15 đô| C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương