Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

N’gor Kon Tum

Nar 4: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k. Nar 5 n’hanh 6: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      29 – 31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   21-  23 độ C

N’gor Gia Lai

Nar 4: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k. Nar 5 n’hanh 6: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     28 - 30 độ C; êng nkual cheo reo  32→ 34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C; êng nkual cheo reo 24→ 26 độ C

N’gor  Dak Lak

Nar 4: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k. Nar 5 n’hanh 6: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      29-  31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 21→ 23 độ C

N’gor  Dak Nông

Nar 4: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k. Nar 5 n’hanh 6: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28-  30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

 

‘r Lâm Đồng;ar 4: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu\k nar duh tăch proăt, kêng măng

;,hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k. Nar 5 n’hanh 6: Âk tu\k, geh rnôk hu\ch tu

;.,nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng ta âk ntu\k.o

\p9\-ơư

Ư8o’I;

ial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah: 27→ 29 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→ 25 độ C?’l’’.,>

‘;đik ntơm bah:  19→ 21 độ C ; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17 độ C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng