Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2020

VOV4.Mnông- Gay ma ndăn ua\nh njrăng, njrăng ăp ntu\k nuh srê plơ\ ntưp n’hanh ntưp rêng ta âk ntu\k, n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan geh săm [u\t njoăl an kruanh Uỷ ban nhân dân 20 n’gor, nkuăl [on têh ta lam dak, tâm ne\ geh Dak Lak, Dak Nông bâh nkual Tây Nguyên mpeh nău rgum njrăng nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi. Nkô| nău công văn lah na nê|, n’gâng kan đă kruanh Uỷ ban nhân dân ăp n’gor, nkuăl [on têh ndăn nt^m đă ăp ntu\k kan, n’gâng kan n’hanh n’gâng kan ăp gâl rgum ăp rnoh kan gay ma [ư t^ng răng dăng n’hanh tâm ban ăp ntrong kan njrăng rdâng nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi t^ng di nău nt^m đă bâh rnâng kan rnâng kan Bí thư , Quốc hội, chính phủ n’hanh Thủ tướng chính phủ der nău mô njrăng, nău bân thơ  gay ma nuh srê plơ\ ntưp, ntưp rêng âk. Ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan njêng dâl ăp mpôl pah kan, nkre lah đă ăp rmôt kan cán bộ kĩ thuật tât ăp ntu\k geh nuh srê ê lo\ lôch 30 nar gay ma tâm rgop đah n’gâng kan ăp ntu\k leo [ư ăp ntrong kan njrăng răng dăng gay ma nuh srê, dơi njrăng, njrăng rdâng nuh srê plơ\ ntưp tay ta âk ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng