Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nông – N’gâng kan dak si tâm rgop đah Ngih sam [u\t Đại học Huế [ư jao an bằng n’hanh jao an 27 nai dak si chuyên khoa I dơi nt^m nti an nkual Miền trung-Tây Nguyên.

An bằng ăp nai dak si druh ndăm

 

Aơ lah nău [ư tâm nău nchrăp “Rlong [ư nai dak si druh ndăm kơl kan s^t pah kan ta nkual jêr jo\t”, kơl lor an 62 nkuăl ach o ta lam dak. Bôk nău kan nt^m nti an êng ăp nai dak si aơ yor ngih sam [u\t đại học Y Dược Huế [ư tơm, uănh khlay nău [ư ngăn pah kan. Jêh 24 khay nt^m nti, ăp nai dak si dơi an bằng chuyên khoa ngoay I n’hanh chưng chỉ pah kan jêh ne\ mbra u\ch êng pah kan ta 14 nkuăl ach o, ta 6 n’gor Điện Biên, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tâm 3 năm (đah bu klô) n’hanh 2 năm (đah bu ur). Kơp tât a[aơ, đah 6 khoá nai dak si druh ndăm le\ tốt nghiệp; nău nchrăp le\ jao an 104 nai dak si an 48 nkuăl ach o ta 17 n’gor nkual yôk mpeh bah lơ, miền Trung-Tây Nguyên.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng