Pơk uănh mông nar djăt: 26/12/2020

 

 VOV4.Mnông- Tâm nău m^n bâh nu^h K’Ho, nău [ô kah ch^nh rng^ bâh nglap neh rnôk gâm nsum đah biăp nse. Tiăm du mbâr ndrănh yăng, khe\ du n’hoi nglap vâr saơ răm le\ ma nko, lôch ne\ lah nău [ô kah, nju\nh, ch^n ndrel tâm nko. Tât le\ ntơm nhul ndrănh, sa du ngan por lah du\t kah ngăn.

 

            Wa K’Bró, ta thôn K’Ming, nkuăl têh Di Linh, n’gor Lâm Đồng nkoch, ntơm kăl e nơh âk ngăn nglap, tât khay 9 khay 10 mô lah khay 11, ăp ntu\l nglap ntoh du\t âk. Nglap săk lăy, du\t âk tâm ntu\l. rnôk ne\, nu^h K’Ho mbra nhu\p nglap. Yơn đah ăp nu^h tă geh âk nău tă g^t kơt wa K’Bró, r^ an geh g^t năl mơh ntil nglap dơi sa mô dơi sa.

 Ndơ do\ng gay ma nhu\p nglap dơh dơm, kanu\ng du blah mu\ng, du mblâm mâng n’hanh du tong hât. Rnôk saơ ntu\l nglap, bu chu\t mâng nku\m mu\ng văr ntu\k lôch ne\ phôl nsuk mhât ta trông ntu\l. ăp nglap nhul nsuk mhât luh le\ bah dih. Ăp tơ\ nhup kơt ne\, mbra geh 3-4 kg nglap ăp nar. Nglap lôch nhup s^t bôk năp lah rtuh le\ năr lôch ne\ [ư ndơ sa, geh nu^h sa rêh. Nău êng ngăn lah nu^h K’Ho mô geh nhu\p nglap me ndr^ng, bol ma nglap me ndr^ng du\t kah n’hanh ch^n. yơn lah nglap me ndr^ng kh^t mbra mô hôm dơi deh kon tay.

Nglap rmeh âk sa mô le\, [on lan tâl ta d^ng nkar lôch ne\ sa ntêm. Nglap aơ mbra dơi mât jo\ ăp năm ma hôm nha ueh kah kơt ơm đo\ng. rnôk gâm biăp trău, kanu\ng yuh nglap mô lah nkjlăch nđâp ta nglah sa kah ch^n đo\ng. nglap lah ndơ sa ntoh lư êng ta nkual yôk aơ.

Hôm wa K’Bung ta xã Đinh Trang Hoà, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng an g^t, nău rêh bâh nu^h K’Ho knơm ta bri mô lah hăn ta mir. Yor ne\, tâm ndơ sông sa bâh nu^h K’Ho geh âk ndơ sa bâh bri. Rlău ma nglap r^ hôm nha geh ăp ndơ sa êng kơt lah biăp nse gâm đah poăch pru. Lir biăp nse gâm đah poăch rpu mô lah poăch su\r r^ du\t kah ngăn. Gay ma an kah ngăn nu^h K’hp pai biăp nse đah poăch, rnih yuh đah n’ha rnhao,aơ dơi ua\nh lah bột ngọt ơm geh êng bâh nu^h K’Ho yor du\t kah nju\nh rnôk pai biăp. Mpeh ntil banh, r^ geh piêng mah, mbo yuh nklâm n’ha prit lôch ne\ gu\r n’hanh por srat geh [ư bâh phe mir. Rnôk [ư por srat aơ, bu ndum phe bâh khay 10 tât khay 3 năm ba kơi. Rnôk sa geh nău srat bâh phe nkre geh nău nju\n bâh phe mir.

A[aơ, nu^h K’Ho mô hôm nă geh nu^h sa nglap yor rnôk tăm cà phê, bu way puh dak su lăp ta neh. Yơn tâm nău kahg^t rbăy bâh nu^h K’Ho, nău kah ch^nh bâh nglap neh rnôk gâm đah biăp nse hôm na nao.Tiăm du mbâr ndrănh yăng, khe\ du n’hoi nglap vâr saơ răm le\ ma nko, lôch ne\ lah nău [ô kah, nju\nh, ch^n ndrel tâm nko. Tât le\ ntơm nhul ndrănh, sa du ngan por lah du\t kah ngăn.

                         Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương