Pơk uănh mông nar djăt: 3/5/2020

VOV4.Mnông- Đah ăp ndơ sa way ơm n’hanh nău gâm [ư êng, nău ueh kah ndơ sa nu^h Jrai, Bahnar ta Gia Lai le\ njêng geh nău ueh mô dơi chuêl đah ăp nu^h le\ tă geh rơh du tơ\ sa. Ăp ndơ sa bâh [on lan nu^h Jrai, Bahnar le\ jêng ndơ sa ntoh lư tâm ăp ntu\k ngih răk ngêt sông têh kuăng.

Djăr gu\ch, m’êt prung, poăch su\r gu\ch, n’ha bum vâr, ndrănh yăng…lah ăp ndơ sa way geh mpơl an nău way êng tâm ban kơt nău ueh êng tâm ndơ sa bâh nu^h Jarai, Bahnar ta Gia Lai lah êng n’hanh ta nkual Tây Nguyên lah nsum. Đah ăp ntil ndơ mô geh êng yơn đah nău gâm êng êng ăp ntil ndơ ơm geh kơt lah le\ du\t bên đah [on lan yơn geh nău ueh kah êng n’hanh mpơl saơ ta ne\ âk nău nsrôih, nău geh ueh bâh ăp rơh kon nu^h.

Ơm geh âk nău g^t vât mpeh nău ueh êng ndơ sa bâh mpôl rnoi nơm, nô Ksor Thức, phường Thắng Lợi, nkuăl [on têh Pleiku le\ pơk ntu\k răk ngêt sông mpeh ăp ntil ndơ sa way ơm bâh nu^h Jarai geh du\t âk nu^h g^t tât.

Nô Ksor Thức, nu^h tơm ntu\k răk ngêt sông djăr gu\ch Bazan, nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai an g^t: “Nkoch mpeh ndơ sa bâh nu^h Jrai r^ way bu nkah tât mpeh m’êt prung, djăr gu\ch n’hanh ăp ndơ sa kơt lah su\t gu\ch, n’hanh ăp ndơ sa bâh ơm geh ta bri ta dak. Nkoch mpeh djăr gu\ch bâh nu^h Jrai r^ gu\ch nđeng ngai đah u\ngh rnga, an ring u\nh an djăr s^n mbrơi mbrơi. Djăr an geh pot lor mblăng ndrel đah âk ndơ êng đo\ng. pot lor n’gul mông d^ng gu\ch, nđeng ngai đah u\nh rnga an poăch s^n bâh ta trôm. An geh ntop tay n’ha klôih gay ma ju\h boh mbrăch r^ mơ di ueh ndơ sa bâh nu^h ta aơ.

Rnôk nkoch mpeh ndơ sa bâh nu^h Jrai, Bahnar mbra lah mô to\ng lah mô geh ndrănh yăng. Tâm ban kơt bâh ăp ndơ ơm geh kơt lah n’ha bum, mbo, phe…đah ntrong kan ndum êng bâh nơm, nu^h Jrai, Bahnar le\ njêng du ntil ndrănh [ư nhu\l le\ âk nu^h u\ch ro\ng ndơ sa ta aơ. Mô dơn lah du ntil ndơ ngêt, ndrănh yăng lah nău nt^t an nău rêh dêh mêr, ro\ng năch n’hanh geh âk nău tâm ro\ng bâh nu^h [on lan Tây Nguyên. Mô dơn geh ta ăp rơh kuăl brah, ăp nău tâm mâp tâm nđu\r têh, ndrănh yăng lah ntil ndơ geh nu^h Jrai, Bahnar mpơl nău ro\ng năch vơt năch tât khâl ta jay đo\ng.

Wa Đinh H’Nhai, Plei Ốp, phường Hoa Lư, nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai an g^t “gâp [ư ndrănh yăng geh 30 năm hôm. Bôk năp n’gon tâm rnăk vâl ngêt n’hanh vơt năch dơm.  Yơn băl mpôl ta ngai g^t tât jêng kuăl điện thoại đă gâp n’gon. Ndrui geh [ư bâh bum, play, n’ha si. Ua\nh nsum ta Kong Chro a[aơ hôm nha do\ng ndrănh yăng gay ma tâm mâp tâm nđur du\t năm, mô dơi nklơi nău way ơm aơ, nău way bâh nu^h Bahnar.

Đah nău ueh êng n’hanh ntoh lư êng, ndơ sa bâh nu^h Jrai, Bahnar geh âk nu^h u\ch n’hanh jêng ntoh lư đah nău ntoh luh bâh âk ntu\k răk ngăch ngêt sông way [ư djăr gu\ch, m’êt prung.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng