Pơk uănh mông nar djăt: 5/7/2020

    VOV4.M’nông: Tâm ban kơt ăp rnoi mpôl đê| Tây Nguyên đo\ng, nu^h S’tiêng ta nkuâl Bù Đăng, n’gor Bình Phước so\k ndrănh yăng lah ndơ lah ndơ gay răch brah lah yang đo\ng; lah ndơ do\ng, ndơ nt^t tâm rgop [on lan n’hanh nuih n’hâm ro\ng năch bah [on lan S’tiêng tâm ăp nar ngêt sa têh.

            Ndrănh yăng bah nu^h S’tiêng ta nkuâl Bù Đăng, n’gor Bình Phước geh [ô n’hu\m kah mha êng yor luh bah dak tăng, nju\ng, hăng bah dong bri, nơm geh kơt nê| rnôk djrôp du tong ndrănh yăng S’tiêng, he saơ [ô lha si n’hôl lăp tâm mpiăt ndôi. Le\ rngôch n’hu\m [ô kah nê dơi nu^h S’tiêng du\t blău ti tâm pot mon jêng t^ng mblâm ndrui. Gay rnôk to\ dak tâm ndrănh yăng, nu^h chiăm g^t năl kloh [ô n’hum kah mha êng.

            Tâm rnôk ăp nar ngêt sa têh bah nu^h S’tiêng, bah meng nău nteh rngân n’gloh bah ch^ng gong, ăp nău njroh mprơ way ơm ri mô dơi lah mô geh ndrănh yăng. Bu kăl e nkoch, gay kơl nu^h [on lan S’tiêng geh nău rhơn m[ak ăp to\ng le\ du bông khay kăch roih, bah nău tâm ro\ng do\ng tri, bah nău nkah g^t tât brah yang, brah bri brah dak, brah Lé Lon (brah kơl mât njrăng an nu^h S’tiêng hăn bri) ho\ nt^m leo nu^h [on lan trong [ư ndrănh yăng ntơm bah joi ndơ n’gon, ndum ndrui, ndum ndrănh, tât to\ săp n’hanh chiăm kah ndrănh yăng tâm ăp nar geh ngêt sa. Lơn lah tâm rnôk ngêt sa têh, ndrănh yăng mbra lah rse buăt nthoi đah kon nu^h đah ăp brah yang bah nu^h S’tiêng.

            Nu^h S’tiêng m^n lah nău rêh way geh le\ bar ntil duh hăng n’hanh nju\ng rnhôt jêng kônh wa n’gon [ư jêng bar ntil ndrănh yăng (ndrănh yăng nju\ng rnhôt n’hanh ndrănh yăng duh hăng). Bol ma n’hu\m kah êng êng, yơn păng n’glâng tơm da dê, geh [ô kah duh răm du\t dơh ngêt.

            {ư n’gon ndrănh yăng mô dơh, ân geh nău ndê na nê|, roh âk mông nar n’hanh ân geh nuih n’hâm ue\h rnôk n’gon. Lah he mô [ư ma nuih n’hâm ue\h, [ư nj^ch, moh ma geh dơm, mô dơi geh [ô n’hu\m kah duh răm, n’glâng jâk kơt nău he u\ch ro\ng. Gay n’gon jêng luh du ndrănh yăng [ô n’hu\m kah, nu^h S’tiêng wa\ch ntơm ma trong [ư mon ndrui, ndum piăng bih n’hanh n’gle\ du\t lah tâl tâm yăng ndum ndrănh. Ndum lơn ma jo\, ndrănh lơn ma [ô kah. Rnôk chu\t ntong tăk saơ dak ndrănh êr ntêng tâm ban ma dak su\t lah du\t kah. Dak ndrănh rnôk dja nkre nju\ng nkre hăng, [ô hơr du\t kah. ndrănh yăng mbra to\ âk dak. Dak bôk geh [ô hơr kah, lơn ma an jo\ bah kơi dak ndrănh yăng lơn ma sât mbrơi n’hanh nău kah bah ndrănh yăng mbra [ư an săk he nhu\l mô g^t rnôk.

            He mbra dơi lah, ndrănh yăng lah ndơ tâm tuă đah nu^h n’hanh ăp huêng brah yang; lah ndơ do\ng, ndơ nt^t nău tâm rgop đah [on lan n’hanh nuih n’hâm ro\ng năch bah [on lan S’tiêng tâm ăp rnôk ngêt sa têh. Hăn tât Bù Đăng, ăp [on, ăp sóc bah nu^h S’tiêng, he mbra djrôp du tong ndrănh yăng, gân djăng lêt nhu\l bah meng ăp nău njroh mprơ tâm nău nteh n’gôr ch^ng gong way ơm. Mbrêu mbrêu nhu\l ndrănh yăng bah nu^h S’tiêng lah ntơh măt an nău ue\h văn hoá ndơ ngêt, nuih n’hâm bah Bù Đăng ntơm bah kăl e tât a[aơ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng