Pơk uănh mông nar djăt: 27/10/2020

VOV4.M’nông: Nu^h ntơh ngơi điện Kremlin ho\ rlăch dun nău năl lah bah nu^h tâm rlong đảng Dân chủ Joe Biden mpeh Nga. T^ng nu^h ntơh ngơi Dimitry Peskov, nău wa Joe Biden năl lah, Nga lah dak ntêt nkri du\t têh đah rnă njrăng bah dak Mỹ lah nău lah tih ngăn. Bah năp nê tâm rơh ơh nău ôp bah mbrô [oh rup Mỹ CBS nar 25/10. Wa Joe Biden ho\ năl lah, nău ntêt nkri du\t hô đah Mỹ lam ntu\r neh lah dak Nga tâm rnôk nê kuăl Trung Quốc lah nu^h tâm rlong du\t têh bah Mỹ. Nău m^n bah wa Joe Biden mpeh Nga dơi an lah hăn rlơ\ tay đah nău m^n bah Tổng thống dôl kan Donald Trump. Nău tâm boh đah Nga n’hanh Mỹ ho\ ju\r du\t dêh năm 2014 rnôk Nga n’glăp gôl dak Crimea. Tâm rnôk nê, wa Joe Biden lah [ư groi Tổng thống Barack Obama./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương