Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2020

VOV4.M’nông: Nghệ nhân ưu tú A Deng (rnoi Xê đăng) tâm [on Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, nkuăl Sa Thầy n’gor Kon Tum geh âk nu\ih gi\t yor păng geh âk nau rgop tâm nau kan mât ndơ ơm yau rnoi mpôl. Păng lah nu\ih geh âk nau blau, nkre blau tanh sah tanh dông, blau tur chi\ng, lo\ blau ê nkra ndơ goh nteh bah rnoi nơm…

Wa A Deng geh me deh ndrel têh ndăm tâm nkuăl n’har bri Mô Rai, jêh ri tâm gu\ ma wa Y Nhoi, ri di\ng jêng nu\ih bah [on Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, ndrel du nkuăl Sa Thầy n’gor Kon Tum. Ti\ng nau vay, kăl e, tanh sah tanh dông lah nau kan bah bu klô Hà Lăng (du rnoi êng bah rnoi Xê đăng) tâm kơt ma tanh njuh lah nau kan bah bu ur.

Rnôk hôm kon jê| ho\ blau ting mbơ\ păng nti tanh, ri tât rnôk gu\ ti\nhg ur gu\ tâm Rờ Kơi ri A Deng ho\ blau hôm tanh sah, tanh dông ăp ntil. Ăp ntil ndơ do\ng ntil aơ, bol ma nơih mô lah jêr ri ko\ ân geh nar, n’hâm gay ma tanh nkra. Yor ri, wa A Dèng mro săch, nchrăp ueh ăp ntil ndơ lor ma tanh, gay ma do\ng ân geh jo\ jong. Tơm nkar, tơm reh vay geh wa hăn koh săch ăp ntil tơm ueh ngăn gay ma do\ng ndơ geh jo\. Ntơm bah ăp ntil gay ma nkra tanh ndơ, ân têt rse reh, mâng gleh, mâng nam… ko\ geh wa kôih ân ueh ngăn. Êng rse reh ko\ geh săch ân ueh, yor lah rse reh nse ri păng ngăch tăch ngăch djơh.

Tanh ân n’hêl, ân blau yor ri ma ndơ do\ng geh tanh ma gle, ma nam bah wa A Denmg nkre nâp, nkre ueh uănh. Păng hôm ti\ng joi, ti\ng nti nau kan gay nkra njêng ngih kon jê| gay ma mpla uănh. Ndơ do\ng ma păng jêh lôch tanh mô knu\ng geh do\ng tâm rnăk vâl ma hôm geh tâm rgâl ma oh nô, kônh wa, ăp nu\ih geh do\ng ri nkre u\ch, nkre rhơn ngăn đo\ng.

Blau nau tanh sah tanh dông, wa A Deng hôm geh bu gi\t tât lah nu\ih blau tur chi\ng ndrel trah chi\ng, ê nkra ndơ goh nteh bah rnoi nơm lah rnoi Hà Lăng. Bu ranh A Deng lah nu\ih “mât huêng” ân gong, geh [on lan rnơm yor lah păng blau âk nau chi\ng ơm kăl e, tă bah nau chi|ng rhơn sa ba mhe, chi\ng rhơn geh nau dơi, chi\ng tur tâm rnôk ngêt sa sreh rpu, nju\n sông…ân tât ăp nau chi\ng geh tur tâm rnôk geh bu khi\t ôm. Tâm du đê| ntil ndơ goh nteh ma wa A Deng nkra njêng ri, dăch dơh ngăn lah đơn Ting-ning. Wa nkoch “Ntơm nơh, saơ ting-ning nteh ueh ri gâp hăn ti\ng ăp bu ranh bu blau ngăn gay nkre đơn gay ma kơt ti\ng, hôm a[aơ, lah u\ch ti\ng ning mo roh hêng ri ân geh nti ân rjăp ngăn ân phung mom”.

Gơih, n’ơr đah kônh wa, bu ranh A Deng ho\ rgop nau ndâk njêng luh 2 rmôt nu\ih tur chi\ng, nsoh chi\ng abh [on Gia Xiêng đah rlau 40 nu\ih, [ư tơm ân nau kan r[u\n rgum nau ơm vay vay ơm bah nkuăl [on lan ndrel ma nsôih gơih râng âk nau kan văn háo bah nkuăl.

Gơih, n’ơr ndrel ma ntô n’hao bu ranh Nghệ nhân ưu tú tâm nau blau âk ntil nau goh, nteh, tanh cheh, wa A Deng lơn ma nsôih n’hâm ndrel ăp bu ranh tâm [o  lan mât ndrel ma pă nau nti\m nti nau vay ơm bah rnoi nơm ân kon sau tâm nkuăl tâm lơh ơm kăl e Rờ Kơi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng