Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


Ban Thường vụ Thanh uỷ Buôn Ma Thuột n’gor Dak Lak le\ [ư r[u\n nchră Ban Chấp hành Đảng bộ nkual [on têh pơk hvi gay glôch jêh trong kan ndâk njêng Đảng năm 2014 n’hanh gluh an trong, nău kan năm 2015. Ntoh ngơi nt^m rđau ta r[u\n nchră, wa Nguyễn Viết Tượng, Bí thư Thanh uỷ Buôn Ma Thuột n’gor Dak Lak le\ đă ăp rmôt kan ntu\k đảng lam Đảng bộ, rgum [ư ueh du đêt nău kan khlay tâm năm 2015: [ư t^ng geh săk rnglay nău ntru\nh đă bah N’gâng kan Chính trị rgum tâm nău [ư t^ng bôk nău năm 2015, [ư ueh trong kan nu\ih kan đại hội đảng ăp gưl, bah năp, tâm rnôk [ư n’hanh bah kơi đại hội đăp mpăn di ăp nău ntru\nh, trong t^ng [ư, r[o\ng tât nău r[o\ng n’hao săk rnglay, tam bah trong kan chính trị, nta an nău tâm rnglăp kơp dơn ngoay tâm ntu\k nơm, saơ n’hanh rmal ơm ăp nău saơ ntoh mhe đah ăp nu\ih kan nkoch mbơh tât râng gưl uỷ ta đại hội êp tât; n’hao ueh tay rmôt kan đảng n’hanh đảng viên, ngăn lah rmôt phường, xă.

                                                                                    BTV:Y’Sưng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương