Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


            Gay bah ir geh ma nău u\nh sa bri, UBND n’gor Lâm Đồng le\ rđău đă ăp mpôl kan dơi kan tâm n’gor Lâm Đồng, ntrôl dăng pah kan njrăng n’gang, nkre ma so\k du gâl prăk an pah kan dja đo\ng. Lâm Đồng a[aơ geh rlău 600 rbăn ha bri, lơn âk lah bri n’ho n’hanh bri dơh u\nh sa êng [a [a\. UBND n’gor Lâm Đồng, đă n’gâng kan ăp nkuâl, nkual [on têh, ăp nhih pah kan dơi kan n’hao âk mpôl kan n’gâng tơm ta ntu\k t^ng trong r[o\ng 4 ta ntu\k, đăp mpăn nkra ngăch lah geh u\nh sa bri. Wa Lê Văn Tân, Kruanh Ban mât uănh bri Phi Liêng, nkuâl Đam Rông, an g^t:

“Tât a[aơ lah nhih pah kan le\ an [ư, ntơm bah aơ tât nar 15/1 ri nhih pah kan mbra [ư an kônh wa hăn su lor gay ma t^ng [ư ue\h ăp trong njrăng n’gang, puh n’hât  u\nh sa bri. N’hanh đăp mpăn ăp trong nkra njrăng n’gang, puh n’hât  u\nh sa bri du bông năm 2015. M^n lah mô dơi an geh u\nh sa bri I khuch khat tât bri dak”./.

                                                                                                            BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương