Pơk uănh mông nar djăt: 13/1/2015


Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng an g^t: Gay njrăng n’gang hao khlay vé ndeh tâm rnôk Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhih pah kan dja le\ njêng trong ôp kuăl duh ndal gay ngăch dơn nău lah bah kônh wa [on lan mpeh nău n’hao rnoh khlay vé ndeh mô tâm di n’hanh ăp nău tih nchuăn rdeng êng [a [a\. T^ng nê, ăp trong rse ôp kuăl duh ndal mbra kan ndăng măng nar lah ăp mbrô: 0633.833491 (Thanh tra Sở Giao thông vận tải); 0633.827244 (Phòng mât uănh ndeh nchuăn rdeng n’hanh nu^h [^t); 0903333074 (wa Trần Xuân Hưởng, Groi chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải). Bah meng nău dơn nău lư ma trong ôp duh ndal, Sở Giao thông vận tải ta Lâm Đồng mbra pah kan đah ăp doanh nghiệp nchuăn rdeng, ndrâm nsru\ng ndeh mpeh trong nchrăp rho\ do\ng an năch tâm rnôk Tết n’hanh n’hao dăng pah kan hăn nsong uănh, groi nđôi n’hanh nkra rmal jăp ăp nhih pah kan geh tih ăp quy định mpeh đăp mpăn hăn ntung trong, n’hao rnoh khlay vé./.

 

                                                                                                            BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương