Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


 Kêng măng nar naơ, 8/1, rnâng kan n’gor uỷ Dak Lak [ư rơh r[u\n nchră mbơh pă nău kan Nội chính ăp khay du\t năm 2014 n’hanh mbơh owư bôk nău kan ăp khay bôk năm 2015. ntoh ngơi ta rơh nglôch lôch r[u\n nchră, đ/c Êban Y Phu, groi Bí thư n’gor uỷ Dak Lak kơp dơn n’hanh rnê âk ăp ntu\k kan nội chính đah naư nsrôih gay ma [ư lôch nău kan geh pă an. Tâm let năp atay, đ/c Êban Y Phu đă ăp ntu\k kan, n’gâng ka an geh mbơh [ư tay ăp nău ncho\ng đă bâh n’gâng kan chính trị mpeh nău kan mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak, nău kan njrăng,rdâng đah nu^h tih tâm nău mhe, nău kan vơt ngơi đah [on lan n’hanh doh rklai nău tâm lah tâm phong, rgum ta nău kan mbơh tơih, nt^m nti mbơh pháp luật n’hanh n’hao nău g^t m^n [ư t^ng pháp luật tâm ăp nu^h [on lan. N’hao tay lơn nău an tâm rgop bar n’gâng kan công an-Viện KSND tâm nău njrăng rdâng đah nu^h tih.

                                                                                                            BTV:Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương