Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


Tâm 2 nar 10 n’hanh 11/1, mpôl pah kan bâh n’gor uỷ Gia lai, le\ tât pah kan đah Đảng uỷ xã Hà Đông, nkuăl Đak Đoa n’gor Gia Lai mpeh nău [ư t^ng ăp nău kan tâm năm 2015. mpôl kan le\ rnê âk nău geh kan bâh xã Hà Đông tâm ba năp, nkre lah na nê| : “ Bôl ma le\ geh ăp nău dơi têh, yơn tâm let năp atay Đảng uỷ, n’gâng kan xã an geh n’hao tay lơn nău kan leo kan, rgum ndâk nsơm ntrong kan chính trị n’hanh ăp ntu\k kan nsum. Mbơh [ư geh săk rnglăy ăp ntrong kan đăp mpăn rnă njrăng, chính trị ta n’gor Gia Lai. Rgum le\ ăp rnoh kan gay ma mbơh [ư bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpẻh dâk njêng nkual [on lan mhe.

                                                                        BTV: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương