Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

VOV4.Mnông- Nar 1/12, n’gor Uỷ Kon Tum [ư rơh r[u\n nchră tal 2 Ban chấp hành Đảng bộ khoá 14. rơh r[u\n nchră ua\nh n’hêl, tâm nchră n’hanh tâm rgop nău mpeh nău geh [ư t^ng ntrong kan hun hao wa\ng sa rêh jêng ta n’gor. Năm 2020 le\ nău geh ndơ do\ng tâm ntu\k rêh jêng bâh n’gor Kon Tum geh tât rlău 16.200 rmen prăk, hao 9,39% đah năm e. nău geh râng geh du hê nu^h hao bâh 41 rkeh prăk hao tât 46 rkeh prăk. Nău geh tơm prăk ngih dak geh 3 rbăn rmen prăk.

Tât du\t năm 2020 n’gor geh 28 xã geh tâm di nkual [on lan mhe. Nău geh an saơ, năm 2020 le\ rngôch ăp nău u\ch hun hao wa\ng sa bâh n’gor mô dơi geh t^ng nău nchrăp. Mpeh ntrong hun hao wa\ng sa năm 2021, n’gor uỷ Kon Tum ua\nh năl geh njêng tay nău kan tuch tăm ndrel đah nău geh ueh, n’hao nău khlăy, ntrôl dăng nău hun hao pâl nđiah, njêng tay rnoh geh tơm prăk ngih dak t^ng trong le\ rngôch ăp rnoh geh, ntrôl dăng hun hao pah kan jan sa gay ma njêng nău geh mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương