Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông-Ôi nar naơ 26/1, ta Hà Nội, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật [ư nglôch lôch nău kan năm 2020 n’hanh mbơh [ư nău kan năm 2021. Năm 2020 n’hanh mbơh [ư ntrong kan năm 2021. năm 2020 mhe nơh, Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật knơm ta nău pah kan chính trị n’hanh nău ngăn le\ geh rdâk njêng nău nchrăp bôk nău pah kan, ngăn lah bôk nău kan săm [u\t trung ương geh dăn [ư; săm [u\t tơm kơl an ăp nău kan chính trị, ăp nar lễ têh tâm năm, ngăn lah đại hội Đảng ăp gâl mpo\ng tât Đại hội đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng. Mpeh nău kan ta năm 2021, wa Đỗ Quang Dũng, groi Giám đốc- groi Tổng Biên tập Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật lah na nê|: Nhà xuất bản mbra rgum t^ng bôk nău pah kan bâh Ban chấp hành trung ương, Quốc hội, chính phủ n’hanh nău nt^m leo bâh n’gâng kan chính trị, Ban bí thư n’hanh nău u\ch do\ng bâh ntu\k rêh jêng, an geh xuất bản săch na nê| bôk nău geh khlăy nglôch lôch mpeh lý luận, nău ngăn kơl an mbơh [ư Nghị quyết Đại hội 13 bâh Đảng, ăp nău nglôch lôch, nghị quyết bâh ăp rơh r[u\n nchră trung ương, săm [u\t kơl an nău nti n’hanh pah kan t^ng nău m^n, trong kan Hồ Chí Minh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương