Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4. M’nông: Đah nkô| nau n’hao nau n’hao nau blau mpeh nau kan, n’hao nau dơi rdâng, nuih n’hâm kan tâm nau mât njrăng trong bât dak ndrel rklaih nau khuch tih pháp luật mpeh mir n’gar dak, N’gâng kan njrăng rdâng nau khuch, N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan [ư r[u\n trực tuyến nti\m nti nau kan njrăng, rdâng nau khuch bah trôk nar lơh ân n’gâng kan mât ntuk trong m’gâr dak bah ăp n’gor, nkuăl [on têh geh ntu\k n’gâr dak ntơm cấp 3 hao tât gưl ueh nâp ngăn đah ăp nkuăl geh ntơm gưl 3 tât gưl ueh nâp ngăn.

Nau mbơh ta rơh r[u\n ân saơ, năm 2019 trôk nar lơh ho\ [ư 133 nu\ih khi\t, khuch lhat mpeh văng sa bơi tât 7 rbăn rmen. Ăp khay bôk năm 2020, nau khuch bah trôk nar lơh lo\ khuch ngăn [ư 53 nu\ih khi\t, 137 nu\ih rmanh, khuch mpeh văng sa nklăp 4 rbăn rmen…Trong kan dak hoch hôm geh âk nkuăl mô nâp, tâm ăp trong mrô ueh tât trong ueh nâp ngăn hôm bơi tât 400 km trong dak mô to\ng nâp, 683 ntu\k n’hơ, 459 ntu\k di\ng ơm ndrel djơh, 158 km trong rluh, 230 ntu\k mô jăp. Yor ri, bol ma năm 2019 mô geh dak lip têh yơn lah tâm ăp dak têh, nglau n’gâr ko\ geh rlau 40 nau tât, tâm nê ngăn lah nau tât nkri tât nau đăp mpăn bah [on lan.

Geh tât nkô| nau nkoch trêng, nkoch mbơh pháp luật mpeh trong n’gâr dak đah n’gâng kan tâm nkuăl, ăp ntoh măt ân lah, ntrong kan njrăng rdâng tă bah ngai lah nau tơm, rdâng njrăng tă bah tu tơm gay ma n’huch nau khuch tât khuch. Đah nuih n’hâm kơt lah ăp nau tih pháp luật mpeh trong dak, n’gâr dak, nkre ma ko\ tih mpeh nau kan êng kơt lah: neh ntu, nau đăp mpăn ndâk njêng, ntu\k ntu gu\ ơm, tơm si, lu\ choih, công thương, trong hăn ân geh nau ntru\nh tâm rgop nsum gay ma [ư kloh nau kan bah ăp gưl, ăp ntu\k kan tâm nau njrăng, rdâng dnrel rklaih ăp nau tih mpeh luật n’gâr dak, wa Trần Công Tuyến, Groi kruanh n’gâng kan mât trong n’gar dak, ngơi:

A[aơ rnoh tâm ăp mper dak lêng dôl ma geh bu ơh khuch, mô kơt ti\ng nau ntru\nh bah pháp luật yor ri ma ân geh mât ân rjăp. A[aơ mô hôm nau ntru\nh njrăng rdâng phu\t dak lip tâm ntu\k geh mât njrăng mpir dak lêng gưl n’gor tay ôh ma đă ăp đồng chí ân njrăng uănh ndrel tâm nkô| nau kan hun hao trong n’gâr dak ri êng nau năl ăp nkô| nau mpeh njrăng dak lip ri nơm ko\ ân geh nau nkah uănh mpeh nau kan mât neh tâm êp trong mpir dak jêh ri rnoh geh ngih vâl ân geh ntrơn ân tâm di đah nau rgum đă bah Thủ tướng Chính phủ ntru\nh [ư kơt nau rgum nau kan dak me Sông Hồng, sông Thái Bình”.

Wa Vũ Xuân Thành, Groi Rnâng kan rđau kan Trung ương mpeh nau njrăng rdâng trôk nar lơh kloh, rmôt kan [ư nau njrăng rdâng mpeh mper dak lah nau du\t khlay, lah nu\ih rđau ntru\nh rklaih nau khuch tă bah bôk năp. Nau ngăn ân saơ tâm moh ntu\k ri ăp rmôt [ư nau kan njrăng rdâng đah mpeh mir n’gâr dak  ko\ geh nau rklaih tă bah bôk. Ntơm nau ngăn ân saơ tâm moh ntu\k kan ri nau blau kan, nuih n’hama kan prêh, saơ, mbơh ndrel ma, rklaih nkre nau tât khuch tă bah bôk ntơm bah ăp nau khuch bah n’gâr dak, rđau, [ư ân ueh nau kan “4 ta ntu\k” ri mra n’huch dơi nau khuch bah mih dak lip lơh:

Ăp đồng chí ân râng rơh r[u\n nchră mpeh nau nkoch mbơh tât ăp cán bộ mât [ư du nau kan, gay nti\m nti mbơh nkoch ân klọh ăp nau kan. Moh nau tât ri ko\ ân geh nchrăp râng nchră ân rđau kan bah nkuăl “rklaih tă bah bô, tâm di, geh ngăn” nê lah nau khlay. Ndrel gâp ko\ u\ch rđau kan ăp n’gâng kan ân geh rđau kan kơt lah nau pơk trong nơih gay ma nsôih, lah dơi ri [ư nau nti\m nti gay ma oh nô [ư so\ng “ma rhiăng nau gi\t mô tâm ban ma nau blau tă kan” du\t n’hâm khlay, jo\ jo\ ri âk ntu\k, ăp rmôt phung he ê geh năl saơ ngăn, [ư ngăn, nti\m nti nganư gay ma rhuăt luh nau tă blau kan lah nau khlay lor”.

Ta nar r[u\n, wa Hoàng Phúc Lâm, Groi Giám đốc ntu\k kan nchrăp mbơh lor mih nar neh dak ân gi\t, geh nklăp 8 tât 10 tơ\ mih dak lip mra tât ndal tâm du\t năm, đah rnoh mih âk lơn rđil đah ăp năm. Tâm biển đông dôl ma njêng jêng phu\t sial, âk ngăn mra jêng n’hach hăn rlet rlau Bắc bộ ndrel Bắc biển đông, lơh jêng n’hach jo\ jong. Aơ lah rơh mih têh tâm âk ntu\k ndrel mra geh jo\ jong ntơm bôk năm tât nrôk aơ, ân geh ăp n’gor ân nchrăp lor đah nau kan njrăng rdâng trôk nar lơh, uănh n’ôi ăp ntu\k dak bât, trong rdâng, đăp mpăn rdâng đah nau tât khuch bah mih nar./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng