Pơk uănh mông nar djăt: 7/8/2019

VOV4.M’nông: N’gâng kan dak si ho\ ndơ\ luh nau nkah [on lan nchră njrăng derr ăp nau ntưp ji vay geh jêh yan mih dak lip geh djroh, ji măt chăng, ji trong so\ n’hâm, nuh lơh…N’gâng kan dak si ho\ geh nau njoăl mbơh ăp ntu\k ngih dak si tâm ăp n’gor, nkuăl [on têh đă nchrăp ntru\nh aka nau kan gay ma njrăng rdâng mpeh dak si ndrel nau kan njrăng srê, pă dak kloh, răk kloh ntu\k ntu bah năp, tâm ndrel jêh dak lip.

N’gâng kan dak si đă N’gâng kan dak si tâm dâng [ư nau nkoch trêng, mbơh nti\m nu\ih [on lan tâm nkuăl mra geh nau khuch jêh phut dak lip gay ntru\nh aka nau kan gay đăp măn răk kloh ân săk jăn, ntu\k ntu gu\ âm, răk kloh ndơ ngêt sa, rklaih lơi ăp săk mpa khi\t ôm ndrel ăp nau kan răk kloh êng êng. Ăp nau nkah mpeh ăp nau kan njrăng rdâng srê jêh mih dak lip geh mbơh klơ website bah N’gâng kan dak si www.vncdc.org.vn.

Ăp n’gâng kan dak si tâm dâng [ư nau mêt uănh, năn saơ ndrel rklaih rjăp ăp ntu\k geh srê ji vay geh jêh lôch mih dak lip kơt lah: ji ndul djroh, ji măt chăng, ji trong prich, ji trong so\ n’hâm, ji bi bi sa jâng, nuh lơh, ji kop sâr, ngăn lah gay njrăng nau ntưp ji bah trong sa kơt lah ji ndul djroh, duh nuh lơh…Mât rjăp ngăn ăp rmôt kan tâm dâng gay ma nchrăp ân nau kan kơl an mpeh ba dâng.

N’gâng kan dak si ăp nkuăl ho\ kơl pă dak si, nti\m nti nu\ih [on lan ntru\nh nau rao ân kloh ndrel puh dak si tâm ntu dak, dak do\ng ă nar đah Cloramin B, Aquatabs mô lah ăp dak si êng êng tâm ăp nkualư geh mih dak lip, dak băm ndrel rluh neh. Mât đăp mpăn nu\ih kan, dak si, nchrăp ăp ntil ndơ do\ng ndrel dak si kơl an nau kan njrăng rdâng srê ndrel nau ji ân ăp nkuăl râm ntu\k geh nau khuch bah mih dak dak lip, rluh neh ndrel dăp băm.

Tâm yan mih, N’gâng kan dak si ngăn ngên nkah đă nu\ih [on lan ntru\nh âk nau kan răk kloh nkualư nơm rêh, săk jăn, ntu\k ntu gu\ âm, răk đăp mpăn ndơ sa jêh rnôk mih dak lip.

Nu\ih [on lan ân nchrăp răk ntu\k ntu êp ntu\k nơm rêh, ngan k’ơng ndrel ân dak si tâm dak ntu, dak do\ng, đăp mpăn ndơ ngêt sa jêh ăp nar mih dak lip.

Gay der njrăng ăp nau geh srê, nau khuch bah srê jêh mih dak lip, N’gâng kan dak si nkah nu\ih [on lan: [ư sa si\n, ngêt si\n, đăp mpăn kloh ueh ndơ ngêt sa, vay rao kloh ty đah sa [u. [ư ueh nau rao kloh ngang k’ơng, n’gar dak, dak ntu, ndơ dâng dak ndrel do\ng dak si gay ma rao răk kloh ntu\k dak so\ng ân ngêt sa, u\m ntuh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng