Pơk uănh mông nar djăt: 5/11/2016

 

 

            VOV4.Mnông:    Xã Ea Ô, nkuăl Ea Kar, lah ngoăy tâm 9 xã bôk năp ta n’gor Daklak geh nău dơi rnê nkual [on lan mhe. Đah xã nkual njônh ngai aơ, nkual [on lan mhe geh mpơl saơ na nê| le\ ma nău kan, nău dơi pah kan n’hanh soan dăng hun hao tâm nău hun hao wa\ng sa, rdâk njêng nău rêh.

   Ba kơi mpông lăp ta [on geh [ư rdâk rhơn xã geh kơp dơn nău mpo\ng nkual [on lan mhe, ta trong tơm hăn rgo\ let xã Ea Ô máy mok, ndeh ku^h neh n’hanh ăp ntil ndeh klư êng dôl pah kan. ntu\k dơn kan r^ ku^h ntu, kuar trong n’hong dak gay ma rdâk njêng ntu ga n’hanh  ndơm d^ng n’hoch dak, nu^h [on lan r^ ndăn [ư rli ueh neh, an lâng neh gay ma ueh lâng ta năp jay nơm. Nô Phùng Văn Hiền, nu^h [on lan thôn 12, geh jay ta dăch trong dôl [ư neh an g^t, lôch pah kan rơh 1, to\ bê tông le\ ăp trong hăn ta thôn n’hanh hăn let ăp thôn, xã dôl ntơm pah kan rdâk njêng [ư trong hăn mhe lvang rơh 2. nău kan du\t têh hao tât 18 met. Nô Hiền rhơn an g^t tay, tât le\ năm aơ nu^h [on lan Ea Ô mbra geh ndơ do\ng ntung trong ueh aih.

 “Bâh ntơm geh bôk nău kan aơ r^ trong hăn let [on let xã le\ geh to\ bê tông da dê, hăn nsong du\t dơh, mpôl hên du\t rhơn. Lôch ne\ lah ăp ngih nti, ngih dak si n’hanh le\ rngôch ăp nău kan ndơ do\ng ta ntu\k rêh jêng, kơt lah ntu\k tăch ndơ, ngih văn hoá, n’hanh âk ntil ndơ êng ma hên geh bâh nkual [on lan mhe. Hên saơ lah rơh mhe geh [ư kơt ne\ lah du\t ueh”.

T^ng rnâng kan nt^m leo rdâk njêng nkual [on lan mhe xã Ea Ô, tâm 19 nău mpo\ng [ư tâm rơh 1, ndơ do\ng ntung trong geh xã uanh năl lah nău kan khlay bôk năp, n’hanh nău ngăn le\ geh du\t ueh. Rlău 134 km trong hăn ta thôn le\ geh nkra mhe, [ư nâp ueh, kơl an [on lan bah hăn trong bok mhir, jêr hăn tâm khay mih, njêng nău ueh aih tâm nău m^n gay ma ăp nu^h [on lan n’hanh doanh nghiệp, geh tay nău ntop rdâk njêng nkual [on lan mhe tâm let năp tay. Wa Trần Văn Việt, giám đốc cty TNHH MTV cà phê 716, ntuk kan tâm rgop rdâk njêng nkual [on lan mhe ta Ea Ô an g^t:

“Êng đah mpeh cty hên le koh n’huch 18 ha neh lah neh ta nklang gay ma [ư pơk hvi trong hăn, lôch ne\ lah ăp ntu\k r[un rgum ta thôn ngih văn hóa, tach pâl rlưn tă lah neh tăm cà phê yơn aơ lah bôk nău kan nkô mpo\ng ngih dak jêng lah [ư kơt ne\.

Rdâk njêng nkual [on lan mhe, Ea Ô mô dơn geh dơi ta ndơ do\ng ntung trong. Nău kan tuch tăm bâh xã le\ geh [ư lôch ngăch đah âk ntil tơm tăm, kon rong mhe geh rnoh wang sa âk. T^ng nău mbơh bâh wa Lê Hòai Sơn, kruanh Hội nông dân xã Ea Ô le\ hun hao jkêng ngoăy tâm âk xã leo bôk năp tâm lam nkuăl mpeh nău mât rong rnôk geh rdâk njêng âk rmôt kan nsum, mât đăp mpăn ntu\k tăch rvăt, ns^t tay âk nău geh ueh an [on lan. Hôm mpeh tuch tăm, ndơ do\ng , tơm tăm bâh Ea Ô bar pe năm dăch aơ le rgâl ậk. nkual neh du\t âk lah tăm ba n’hanh mbo lai Ea Ô le\ tăm geh âk nău dơi đah ntil tăm mhe, geh nău geh bâh 180 rkeh prăk/1 ha let lơ. Nđâp đah tiu, ntil tơm tăm du\t jêr tăm le\ egh [on lan kan lo\ mir ta Ea Ô mât tăm n’hanh an nău geh âk kơt đah ăp ntuưk ta lam dak. Yuh Nguyễn Thị hoa ta thôn 11 xã Ea Ô an g^t:

“Ta aơ r^ tăm âk ngăn lah ba n’hanh tiu, mhe nơh geh rơh s^t kan bâh mpôl khuyến nông mpeh nău mbơh tăm mắc ca. hôm tơm bơ r^ nu^h [on lan tăm tâm breh gay ma n’hao nău geh. Tơm tăm âk hôm nha lah tiu, cà phê n’hanh ba. Tiu năm aơ r^ ueh jêng, kơt lah tiu mhe tăm hao lôch n’g6ng kơt aơ r^ geh pe poăn ký/tơm đo\ng. hôm lah tăm jo\ bu geh bar pe jât ký du tơm. Lah nô hăn ta [on 2 A mô lah 2 B r^ geh âk lơn đong.

T^ng nău ua\nh năl bâh rnâng kan nt^m leo rdâk njêng nkual [on lan mhe xã Ea Ô, 5 năm rdâk njêng, xã le\ rgâl mhe le\ rngôch, bâh nău rêh tât nău dơi pah kan n’hanh nău tâm rnglăp, wa Phan Thị Tú Oanh,groi Bí thư Đảng ủy xã an g^t:

“Mpeh nău mpong nkual [on lan mhe r^ le\ geh rdâk njêng nkual kan rgum pah kan ăp ntu\k tuch tăm mât rong têh geh ntu\k trong n’hoch dak [ơ tâm di, mât kloh ueh nău tuch tăm mât rong lah ta aơ geh du ntuk kan tâm rgop kan t^ng nău mhe đong, geh ndơ ăp ntil mât đăp mpăn ueh ma mbra dơi geh tăch an ăp ntuk dak bah dih r^ [on lan ta ntuk le\ pơk hvi nău kan ăp ntil tăm đăp mpăn aơ đah rnoh thuk n’hanh tăch khlay. Lôch ne\ nău ueh tay lah ta aơ geh cty 716, le\ ntuh kơl ntil, ndơ do\ng gay ma [on lan hun hao.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng