Pơk uănh mông nar djăt: 16/9/2020

VOV4.M’nông: Lah nkuăl tâm nklang bah Dak Lak, rnoh nu\ih âk, nau kan tâm n’ur mpeh văng sa, văn hoá geh âk yor ri ma nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột mra lah ngoai tâm âk n’gor geh rnoh nu\ih ji rtoh trong mham âk ngăn. Yor ri, ntơm bah bôk năm, N’gâng kan dak si nkuăl [on têh ho\ ndâk nau nchrăp njrăng rdâng srê rtoh trong mham ndrel n’hao nau ntru\nh kan njrăng rnôk yan mih ntơm tât.

Đah n’gâng kan nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, năm 2020 lah năm srê nuh geh tât jêr. Nau ntoh luh tay bah srê Covid-19 đah 2 nu\ih geh ntưp ji ho\ lơh khuch ngăn tât nau rêh bah [on lan ndrel nau njrăng srê. Yơn lah, đah nau nsôih mô ân geh srê ntưp tay srê, ndrel nau kan njrăng rdâng srê Covid-19, n’gâng kan dak si ho\ ntru\nh ăp nau kan njrăng rdâng srê ji rtoh trong mham, nau ji vay ntoh tâm ăp năm ndrel geh nau ntưp rêng dăng, ngăch.

Jêh rnôk ntơm tâm yan mih, n’gâng kan dak si nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ho\ ntru\nh ăp nau kan njrăng, rdâng srê rtoh trong mham đah nau lăp kan bah ăp gưl, ăp ntu\k kan. Ntru\t dăng nau kan tâm rgop nsum gay n’hao nau gi\t mpeh nau njrăng, rdâng srê. Tâm rgop đah n’gâng kan [ư nau kan njrăng rdâng srê, răk kloh ntu\k ntiu, ngăn lah ăp nkuăl geh nu\ih ntưp âk tâm ăp năm. Nchrăp uănh, njrăng tâm ăp ntu\k geh srê ji. Cán bộ ngih dak si Khoa njrăng rdâng nau ji tâm ntưp vay hăn uănh nroh geh bah măch, bu bi, ăp nkuăl geh rnoh măch, bu bi tăp măch âk mra geh puh dak si gay ma njrăng ji rtoh trong mham. Êp nê, ntu\k kan ho\ nchrăp ndơ do\ng, dak si njrăng rdâng, êp nê hôm pă ndrel đăp mpăn rnoh nu\ih [ư râng nau kan njrăng srê, mbơh nau, nti\m mbơh nau kan mêt uănh, rklaih srê ân nu\ih nai dak si ndrel ăp rmôt râng nau kan njrăng tâm nkuăl.

Nai dak si Nguyễn Văn Lý-Groi Giám đốc Ngih dak si nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ân gi\t:

“Jêh rnôk saơ ăp nu\ih geh ntưp srê ji rtoh trong mham, hôm ntơ lah ăp nu\ih geh nau ji mhe ri Ngih dak si tâm rgop nsum đah ngih dak si bah xã, phường [ư uănh năl, uănh kloh rnoh nu\ih ji ndrel nkoch mbơh nau kan răk kloh ntu\k ntu, nkhit bu bi tăp măch njrăng rdâng srê rtoh trong mham, tâm nê ê lor lah kơl an ân 20 rnăk êp ntu\k nu\ih geh ji, uănh gay ma rklaih ân năn tâm 48 mông lah saơ geh nu\ih ntưp srê. Rnôk saơ srê, ntu\k kan ân geh tâm rgop nsum đah ăp rmôt kan  geh tât tâm nau mêt uănh véc-tơ, răk klôh ntu\k ntu, puh dak si nkhi\t kman tâm ăp ntu\k tâm dăch ma ngih nu\ih geh nau ji tâm 20 mét”.

Êng nê, Ntu\k kan tơm bah ngih dak si nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ko\ ndâk 7 rmôt mêt uănh nau kan ntru\nh nau njrăng rdâng srê răk ntu\k ntu, nkhi\t bu bi, tăp măch, koih n’hong dak…tâm 21/21 xã, phường, uănh rjăp nau kan njrăng rdâng srê tâm nkuăl, đăp mpăn 100% rnoh nu\ih ji rtoh trong mham, srê ân geh rklaih săm năn. Nkre lah, ndâk ntrong kan nu\ih hăn kơl mbơh nau kan vay hăn chop khâl rnăk vâl gay ma nkoch mpeh mpeh njrăng rdâng srê ân nâp, nti\m ăp rnăk rklaih ăp ntu\k geh bu bi, tăp măch, bonh đă rnăk vâl răk kloh ngih vâl, rgum lơi ndo\k, ndơ dâng dak, rklaih lơi ntu\k geh măch deh tăm, uănh, njrăng saơ nu\ih geh ntôn geh ntưp srê tâm [on lan ndrel mbơh ân n’gâng kan dak si xã, phường uănh, mât njrăng săm. Wa Đào Thị Miên, nu\ih kan bah Ngih dak si Phường Tân Thành, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, ngơi:

Ntơm bôk năm tât rnôk aơ, nkuăl gâp mât njrăng ê geh nu\ih geh ntưp srê rtoh trong mham ôh,s rê ji rtoh trong mham ko\ mô geh ơm. Gay ma dơi njrăng, rdâng ri gâp vay hăn mêt uănh, pă săm [u\t mbơh, bonh đă [on lan răk ân kloh, nkhu\t lơi ngan chah, ntu\k dâng dak gay ma n’hoch trong mô ân bu bi tăp măch deh rơ\, mô ân geh păng hao rêng, răk kloh ngih vâl. Nu\ih [on lan gơih ngăn râng, gay ăp nu\ih [ư nau kan aơ geh lăp tâm ngih nkhu\t lơi ăp ngan geh dâng dak mô geh do\ng, bu ko\ ti\ng kơt đo\ng”.

Kơp ntơm bôk năm 2020 tât bôk khay 9 năm 2020, lam nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột geh 158 nu\ih ntưp srê ji rtoh trong mham, n’huch 31 tơ\ rđil rơh aơ năm e, yơn hôm lah nkuăl geh rnoh nu\ih ji âk ngăn bah n’gor. Ăp nu\ih ntưp ji ngăn lah rgum tâm ăp xã: Hoà Thuận, Hoà Thắng, ăp phường Ea Tam, Tân Lợi ndrel Tân An. Bol ma rnoh nu\ih ntưp srê n’huch, yơn lah nau kan mêt uănh bah n’gâng kan dak si mpeh rnoh geh bah bu bi, tăp măch tâm ăp ntu\k hôm âk, nau mra geh srê ntoh luh tay, yor ri, nchrăp tâm khay 9, Ntu\k kan ngih dak si ntơm nau puh dak si njrăng n’gang lơi măch tâm ăp nkuăl mra geh nau khuch hô./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương