Pơk uănh mông nar djăt: 8/1/2015


            Nkuăl têh Gia Nghĩa n’gor Dak Nông ntru\nh nau chuh Vaccine rtoh luh-Rubella rơh 3/2014 ân kon se ntơm 11-14 năm ta ăp xã, phường tâm lam nkuăl. Ti\ng nau nchrăp, rơh aơ, lam nkuăl têh mra geh bơi tât 3.500 kon se ntơm 11-14 năm geh chuh tâm 8 ntu\k. Nua chuh n’gang geh nkual têh Gia Nghĩa ntru\nh ti\ng nau chuh ân jêh du ntu\k, tâm drih, jêh ri chuh nkai ân nar chuh ngăn. A[aơ ngih dak si nkuăl têh ndơn bơi tât 3.500 dinh vac xin n’hanh ndâk 3 rmôt hăn kơl an gay năn săm ăp nau tata ndal. Nkô| nau nsôih rlau 95% rnoh kon se di năm geh chuh Vaccine rtoh luh-Rubella./.

                                                                                                BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương