Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Ôi 24/6, ta Hà Nội, Mpôl tâm ôp joi đah nu^h Việt Nam gu\ dak bah dih (ALOV), nu^h lăp kan nsum Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’hanh ăp mpôl kan tâm boh [ư nkoch n’hơ nkôp si [u\t nt^m nti tiếng Việt “Xin chào Việt Nam”, an ăp nu^h Việt Nam gu\ dak bah dih n’hanh nu^h dak bah dih u\ch nti nău ngơi Việt Nam. A[aơ nău u\ch nt^m n’hanh nti nău ngơi Việt Nam dôl lah trong r[o\ng khlay, yor t^ng nău nchroh, geh nklăp 4,5- 5 rkeh nu^h Việt Nam dôl gu\ rêh ta rlău 100 dak lam ntu\r neh. Nău ntoh măt bah nkôp si [u\t nt^m nti tiếng Việt “Xin chào Việt Nam” lah du\t nău khlay ngăn ngăn. Mpôl tâm ôp joi đah nu^h Việt Nam gu\ ta dak bah dih, đah trong [ư lah ntop kơl mbra nkoch n’hơ tay, trêng nti an nu^h Việt Nam ta ăp dak gay hun hao n’hanh t^ng kơn [ư lôch jêh ăp to\ng nkôp si [ư n’hanh rêng nt^m n’hanh nti tiếng Việt dja./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng