Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Bắc Ninh tâl XX, năm kan 2020-2025 ntơm pơk ngăn tâm ôi ntri (25/9) đah nău tât râng bah 315 đại biểu, ntơh măt an rlău 58 rbăn đảng viên tâm lam đảng bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an râng n’hanh lah rđău đă Đại hội. Đại hội Đảng bộ n’gor Bắc Ninh rơh dja ndơ\ luh trong r[o\ng, nău kan n’hanh trong nkra nkre rnoh tât nkrum lam le\ rngôch, tâm nê geh nău nsrôih tât rdâk njêng n’gor Bắc Ninh hun hao nâp dăng, jêng nkual [on têh mpeh trung ương t^ng trong r[o\ng nău g^t blău, ue\h mhe lah suan ntrôl hun hao bah Nkual wa\ng sa rgum tơm Bắc Bộ, Nkual Thủ đô n’hanh lam dak. Lah ta rnôk rđău đă Đại hội, Đại tướng Tô Lâm dăn đă Đảng bộ n’gor Bắc Ninh ân uănh khlay 4 nkô| nău têh tâm pah kan rdâk njêng, dăp rgum ăp to\ng đảng. Tâm nê, uănh khlay n’hao nău dơi kan n’hanh suan rlăch ndăng bah mpôl kan Đảng; t^ng [ư jăp ăp quy định bah Bộ Chính trị mpeh nău mât do\ng nău dơi kan tâm pah kan cán bộ, njrăng bah rvăt nău kan têh kuâng, [ư kruanh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương