Pơk uănh mông nar djăt: 28/11/2019

VOV4.M’nông: Măng 27/11, ta nkuăl [on têh Măng Đen, nkuăl Kon Plông geh nar ntơm rgum Văn hoá ăp rnoi mpôl đê| n’gor Kon Tum năm 2019 ndrel pă nau dơi Ngih dak “Nghệ nhân ưu tú” tâm nau kan ndơ ơm yau mpơl săk tal II năm 2019. Nar rgum nau ơm yau ăp rnoi mpôl bah n’gor Kon Tum năm 2019 geh nau râng bah rlau 200 nu\ih bah 28 rnoi mpôl oh nô.

Nar rgum aơ lah rơh gay ăp rnoi mpôl nsum rêh tâm n’gor Kon Tum tâm n’ur tâm mâp, tâm nchră nau tă blau tă bah nê n’hao nau gi\t tâm nau mât ndrel [ư ueh tay ăp nau khlay ơm yau bah rnoi nơm, rgop nau n’hao lơn tay nuih n’hâm tâm rnglăp đah ăp rnoi mpôl, mât nau vay ơm, ndâk njêng n’gor Kon Tum nar lơn đăp mpăn ndrel hun hao.

Tâm nar ntơm rgum r[u\n ndơ ơm yau ăp rnoi mpôl n’gor Kon Tum năm 2019, UBND n’gor Kon Tum ho\ ryơk 30 bu nu\ih ntoh lơ geh Kruanh dak pă nkhôm ndrel du hê nu\ih geh pă tay nau ntơ Ngih dak “Nghệ nhân ưu tú” tâm nau kan mât ndơ ơm yau tal 2 năm 2019./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng