Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông – N’gor uỷ Dak Nông le\ [ư R[u\n nchră Ban chấp hành Đảng bộ n’gor rơh tal 18 khoá 11, năm kan 2015-2020 gay ua\nh lah nu nău [ư t^ng nău kan năm 2019, an rgop nău kan khlay tâm năm 2020. Ntoh ngơi ntơm [ư r[u\n, Bí thư N’gor uỷ đă ăp đại biểu rgum an rgop đah trong kan phong dôih, mkra lôch ăp nău dôl jo\ jong, n’hao nuih n’hâm pah kan bah cán bộ.

Ntu\k r[u\n nchră Đảng Dak Nông

 

Đah trong kan n’hu\ch ach o, ăp gưl, ăp nău kan an nsrôih năm 2020 ndơ\ Dak Nông rklaih luh n’gor ach o, mkra nu nău mô ho\ hun hao. Tâm trong kan cán bộ, uănh nđôi tay nu^h kan an đại hội Đại hội đảng ăp gưl, uănh m^n ntop n’hao, nt^m nti rmôt cán  bộ, nsrôih rmal ăp cán bộ geh tih. R[u\n nchră BCH Đảng bộ n’gor Dak Nông rơh tal 18 khoá 11, năm kan 2015-2020 [ư tât le\ nar 6/12.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng