Pơk uănh mông nar djăt: 3/10/2019

VOV4.Mnông:  Ôi nar naơ 2/10 ta Thanh Hoá, n’gâng kan Công thương leo [ư rơh r[u\n nchră nglôch lôch 10 năm mbơh [ư 2 nău mpo\ng kan mbrô 4n’hanh mbrô 7 tâm nkô| mpo\ng ngih dak mpeh nkual [on lan mhe. Tât a[aơ, lam dak geh rlău 8 rbăn xã geh tâm di mpeh nău mpo\ng mhe mpeh điện geh tât 90% le\ rnoh xã bah lam dak, rlău 7800 xã geh nău mpo\ng rnoh mbrô nău kan mât ua\nh trong tăch nkual [on lan, geh tât 88,4% le\ rnoh xã bâh lam dak. Bâh ne\, nău rêh, ndơ do\ng, văn hoá, nău m^n bâh nu^h [on lan geh n’hao. Ta rơh r[u\n nchră, ăp đại biểu dăn đă an geh n’hao tay ăp nău mpo\ng le\ dơi geh, n’hanh n’hao nău ntuh kơl ăp bôk nău kan, kơt lah điện nkual [on lan, rgâl mhe nău kan mât ua\nh ntu\k tăch ndơ, ndơ\ ndơ tăch rgâl s^t ta [on lan..Nkô| mpo\ng tât năm 2020, trong điện mbra geh drăng le\ rngôch ta ăp xã.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 


 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng