Pơk uănh mông nar djăt: 12/7/2020

VOV4.Mnông- T^ng mông nar, âk nău văn hoá ntoh lư mpôl rnoi ta aơ le\ ntơm roh rui yơn lah nău tanh cheh hôm nha geh bu ur Bahnar mât rbăy ta Gia Lai mât kơt lah mât rbăy an nău ueh bâh rnoi nơm.

{on Pơ Nang, xã Tú An, nkuăl têh An Khê lah ngoăy tâm pe [on bâh xã Tú An, nkuăl têh An Khê, n’gor Gia Lai hôm nha geh bu ur g^t tanh cheh way ơm. Khân păng ndrel njêng rmôt kan [ư tanh cheh bâh ta [on, knơm bâh nău kan ơm geh bâh ăp u, ăp mê| nti tay.

 

Yuh Hồ Thị Viên, kruanh rmôt kan leo tanh cheh way ơm xã Tú An an g^t, [on tanh cheh le\ geh njêng, nău tanh cheh bâh âk nu^h le\ geh nău blău. Yơn lah mpeh nău jêr lah joi ntu\k tăch an ndơ lôch tanh, yor nău tanh cheh ma ti geh rnoh tăch khlăy lơn đah âk ntil bok [ư ma máy mok.  “Nău jêr ncho\ng luh nău blău”, ăp yuh mô geh tanh âk kho ao, mu\ng phôi yor tăch khlăy mô geh nu^h rvăt ma rgâl jêng [ư ăp ntil way ơm n’hanh ăp bok tanh cheh way ơm ntoh lư bâh rnoi nơm kơt lah mblo tôr, rse kât so\k, kông văn ko, kông ti, du\ng an điện thoại, móc khoá, bok lăk nsưng, ndơ săp kachok dak, ndơ [ư ueh ta jay, bok văn ko, du\ng an lap top, Ipad…Aơ lah ăp ntil ndơ way geh do\ng gay ma năch rvăt [ư ndơ nkah ndrăy yor rnoh khlăy tâm di.

T^ng nău mbơh bâh nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 năm deh ta [on tanh cheh Pơ Nang, gay ma tanh du mblâm bok roh klâp ma 1 khay. Bok ne\ geh koh gay ma kachoh [ư jêng mbân, ao, troi, môp, du\ng t^ng nău way ơm. Ne\ lah le\ du ntrong kan du\t jêr, du\t nsrôih. Wa way rgo\ jă ăp oh yuh nsrôih nti,tâm kơt [ư gay ma mât rbăy nău ueh ơm rnoi nơm, mât rbăy nău ueh êng bâh bu ur Bahnar.

Nău ueh ndơ tanh cheh ta ndơ nsoh mô lah ndơ do\ng rnăk vâl do\ng mpơl nău blău, nău nsrôih bâh bu ur tâm rnăk vâl. Ăp nău ndơ, ndơ geh way geh ndrel đah ăp nău do\ng nău rêh âk nu^h Bahnar ndrel đah nău rêh ăp nar kơt lah tơm si, kao si, kon rong, ndơ do\ng. ndơ nsoh ueh, mpơl an saơ bu ur blău. Ne\ lah nău u\ch săch bu ur an rnăk vâl bâh nu^h bu klô Bahnar.

Njêng bâh năm 2017, Câu lạc bộ tanh cheh bâh xã Tú An rnôk bôk năp kanu\ng geh 10 nu^h, a[aơ le\ geh rlău 50 nu^h đah âk năm deh, du\t âk năm deh lah wa Đinh Thị Puốt 80 năm deh, du\t đê| lah ăp oh kon hoc THCS. Khân păng ndrel du nuih n’hâm mât rbăy nău way ơm mpôl rnoi. Bâh nău nt^m nti, gơih nđơr nti, nău tanh cheh bâh ăp nu^h le\ blău ngăn, ăp ntil ndơ geh [ư ueh, âk ntil lơm.

Rlău ma nău kơl kan an rnăk vâl, ăp ntil ndơ bâh câu lạc bộ le\ geh mbơh tăch ta du đê| ntu\k leo pâl nđaih gay ma mbơh n’hơ ăp ntil ndơ tanh cheh ta ntu\k. ăp ntil ndơ tanh cheh bâh [on Pơ Nang geh ăp mpang ti nu^h tanh cheh âk năm blău [ư tâm rgop đah ăp nău cheh ndrang ueh mhe ns^t tay nău ueh êng bâh [on way ơm ta ntu\k aơ.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng