Pơk uănh mông nar djăt: 9/5/2020

VOV4.M’nông: Deh n’hanh têh jêng ta nkuâl Krông Năng, n’gor Dak Lak yơn nô Nông Văn Tân [on tơm ta n’gor Cao Bằng. Ntu\k nô gu\ rêh geh âk nu^h ndrel du [on tơm lăp gu\ rêh đo\ng, nô têh jêng hôm dơi gân djăng tâm nău mprơ then, đơn tính bah [on tơm he nơm đo\ng, yor kơt nê| bol ma gu\ rêh ta nkual Tây Nguyên yơn nô way gân djăng n’hanh njêng luh câu lạc bộ đơn tính, mprơ then gay mât ndray n’hanh ring lam nău mprơ then way ơm bah rnoi he ta [on mhe đo\ng.

            Ntơm bah âk năm aơ, nău nteh đàn tính, mprơ then bah ăp nu^h bah Câu lạc bộ Tiếng tính quê hương ho\ jêng bên đah ăp nu^h [on lan thôn Ea Kanh, xã Dliê Ya, nkuâl Krông Năng, n’gor Dak Lak. Câu lạc bộ njêng luh bah năm 2012, a[aơ geh 20 nu^h tât râng. Aơ lah du găr ntil tâm trong leo [ư njroh mprơ ta ntu\k, râng tâm rlong sân khấu têh tâm n’hanh bah dih n’gor, ns^t geh âk ndơ nkhôm. Nô Hoàng Văn Quyết, nu^h tâm câu lạc bộ Tiếng tính quê hương, thôn Ea Kanh, xã Dliê Ya, nkuâl Krông Năng an g^t:

            “Gâp râng câu lạc bộ tât a[aơ ho\ 4 năm hôm.Ntơm bah jê| djăt ăp nău then, nău mprơ ri saơ gân djăng đo\ng. Dơi geh ntop kơl, nt^m nti rah rơch bah nô Tân ri mbrơi mbrơi g^t đo\ng, bôk năp lah dơi geh tâm mâp, tâl 2 lah rơh mom ndăm ri u\ch ro\ng mât ndray n’hanh hun hao săk ntơr văn hoá bah ăp rnoi nu^h Nùng, Tày bah [on tơm”.

            Nu^h tơm mât câu lạc bộ dja lah nô Nông Văn Tân, rnoi Tày, deh năm 1987. T^ng me bơ\ lăp tâm Dak Lak gu\ rêh ho\ rlău 30 năm, bol mô ho\ du tơ\ s^t [on tơm Cao Bằng, yơn rnôk hôm jê|, nô way gu\ tâm nău mprơ tính, mprơ then bah me bơ\, kônh yơ. Hao têh nô way djăt radio, rhôp băng cát sét ăp nău nteh tính tẩu n’hanh mprơ then gay kơt nti. Mbrơi mbrơi, ăp nău mprơ nê ho\ lăp tâm săk he nơm, lăp tâm bôk rngot jêng gân djăng. Nô njêng câu lạc bộ Tiếng tính quê hương, rgum ăp nu^h ndrel u\ch ro\ng ta ntu\k, tiăr nti, mât ndray, trêng nti ăp nău tính, mprơ then.

            Rnôk ăp nar dơh ru, nô Nông Văn Tân hăn lam ntu\k rgum joi ăp nău mprơ ơm yău, mprơ then ue\h. Tâm rnôk khay rlu nti, nô way pơk ăp jrô nti dơm  trêng nti tay đơn tính, mprơ then an le\ rngôch ăp nu^h ro\ng nti.Mô dơn ta thôn, xã ma âk băl mom, yuh nô, kônh yơ ta ăp nkuâl ngai, mô dơn nê tât bah Dak Nông tât nti đo\ng.

            Mô ho\ u\ch, nô Tân hôm kơt nti n’hanh rgum joi [ư njêng đơn tính đo\ng. Le\ rngôch đơn do\ng tâm câu lạc bộ tă bah nô [ư njêng êng da dê. Nô ho\ njêng mhe đơn, ntru\p micarô [ư an nkrêh kalơ sân khấu dơh lơn. Bah meng nê, nô Tân hôm [ư dơi đơn tính 6 rse n’hanh 12 rse, lah đơn tính ơm yău bah rnoi Tày, Nùng. Nô Nông Văn Tân nkoch:

            “Ntơm bah rnôk njêng câu lạc bộ, pơk jrô nti tât a[aơ ri kônh wa tâm thôn tâm xã du\t ntru\t nsôr kon său he râng gay mât ndray săk tơm văn hoá rnoi nu^h. Săk gâp nơm ntơm bah nău gân djăng gay [ư njêng đơn dja, rgâl năp rgâl kơi âk tơ\ đo\ng, geh rnôk 11-12 mông mô ho\ b^ch ơm, ndjôt máy ot ot tât rnôk jêng nău nteh m^n lah du\t tâm di. Yor đơn he [ư ta aơ êng đah đơn mpeh Bắc ta ntu\k geh ntru\p míc ăp to\ng, dơh an nău hăn nkrêh an nu^h djăt lam dak”.

            Ur lah nu^h hăn ndrel đah nô Nông Văn Tân tâm njăr trong mât răm nău nteh tính, mprơ then, yuh Trần Thị Thuyết, nkoch, lôch ăp mông kan r’ah r’ăm joi sa ăp nar, le\ ma rnăk hôm n’gloh rngân nău nteh mprơ, tâm ban kơt du rse nthoi nău tâm ro\ng rnăk wâl lơn ma krêp dêh rhơn răm tay.

            “Lor rnôk bên sai ri gâp ho\ g^t păng geh nău gân djăng ro\ng đah nău mpât mprơ n’hanh ndơ uh goh rnoi mpôl đê| hôm. Lôch tâm nđăp ri gâp u\ch t^ng n’hanh [ư nu^h gu\ dâk bah kơi nsing nâp an păng dơm. Păng geh njêng câu lạc bộ mprơ then, đơn tính ri gâp râng nti ndrel oh yuh, nô lah nău rhơn m[ak, mom ndăm a[aơ u\ch ro\ng mât ue\h nău way ơm săk ntơr bah rnoi nu^h he đo\ng”.

            Rlău 30 năm krêp dêh ndrel đah nkual [on mhe, mprơ then, đơn tính lah ndơ rthi nuih n’hâm mô dơi lah mô geh, lah nău nkah mpeh [on tơm Cao Bằng bah nu^h Tày, Nùng ta thôn Ea Kanh, xã Dliê Ya, nkuâl Krông Năng. Wa Nông Văn Páo, kruanh thôn Ea Kanh an g^t, nơm geh nău nsrôih rgo\ jă bah nô Nông Văn Tân, rlău dơi ăp nău khoah lor bôk năp,  câu lạc bộ Tiếng tính quê hương nar lơn ma têh jêng, rnoh nu^h râng nar lơn ma âk. Ntop tâm nê, rnoh druh ndăm g^t mprơ then, krêh đơn tính nar lơn ma âk.

            “Nô Tân du\t le\ nuih n’hâm rah rơch tâm mât ndray săk ntơr văn hoá rnoi nu^h. A[aơ nô nkre njêng mhe nkre [ư ndơ uh goh lah đơn tính dơi kônh wa Nùng Tày ăp xã tâm nkuâl Krông Năng mô dơn nê ăp ntu\k êng [a [a\ tât đă [ư lor đo\ng.

            Ăp nău nsrôih bah nô Nông Văn Tân dôl dơi kơl tay nău nđơr rnôk câu lạc bộ Tiếng tính quê hương nar lơn ma wa\ch rgum âk nu^h râng. Mô dơn mât ndray n’hanh mpư n’hao ue\h rnoh khlay văn hoá bah ntil njroh mprơ dja ta [on mhe, nău tính, mprơ then hôm rgop [ư âk mpưm tay jru hvi tay n’gôr gră bah nkual neh dor yôk Dak Lak./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng