Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Công ty 74 mpeh Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) gu\ kan ta nkuâl Ia Grai, n’gor Gia Lai. Công ty kan tăm tơm jong nar ta nkual n’har bri. A[aơ Công ty geh bơi 1.700 nu^h kan lah Nu^h rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k, âk rlău 56% rnoh nu^h lam đơn vị. Đah trong leo [ư “Krêp dêh đah rnăk [on lan” đah ăp rnăk nu^h Yăn n’hanh ăp rnăk Nu^h rnoi mpôl đê|, ăp rnăk công nhân bah Công ty 74 way nkoch trêng, rgo\ jă, [ư rgâl le\ ma nău m^n n’hanh nău kan bah Nu^h rnoi mpôl đê| nkual n’har bri, kơl khân păng n’hao nău g^t, hun hao wa\ng sa rnăk wâl. Lơn lah, Công ty ho\ nta trong dơh gay ăp rnăk Nu^h rnoi mpôl đê| manh neh ta ăp mir cao su gay tăm rlu\ ăp ntil mbo ba gay ntop geh nău rêh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng