Pơk uănh mông nar djăt: 19/11/2016

vov4.m'nông: Rnơm nau blau tâm nau kan rđau kan, rđau đă bah N’gâng kan, nau tâm di nuih n’hâm, nau kơl an bah [on lan, khay 7 năm e, xã Hoà Đông, nkuăl Krông Pach, n’gor Dak Lak ho\ geh kơp dơn geh nau dơi 19 nkô| nau neh dak mpeh [on lan mhe.

Năm 2011, xã Hoà Đông geh săch [ư leo lor tâm nau kan ndâk njêng [on lan mhe tâm nkuăl Krông Pách, n’gor Dak Lak. Rnôk nê lam xã mhe knu\ng geh 7 nkô| nau. Bol ma nau rêh bah [on lan hôm âk nau jêr jot, yơn rnơm [ư ueh nau nkoch trêng yor ri ma kônh wa u\ch rgop êng n’hâm, prăk gay ma ndâk njêng ngih vâl, gung trong tâm [on lan. Wa Phạm Ddức Hùng, Kruanh thôn Hoà Thành, xã Hoà Đông, nkoch:

 ‘Tâm rnôk ndâk njêng [on lan mhe ri ngơi gay ma [on lan djăt ri ê lor gay leo lor tâm nau kan, ndrel đah rnăk vâl [ư ti\ng ăp nau ntrủ\nh, ntrong kan bah Đảng n’hanh pháp luật bah Ngih dak. Jêh nê tâm nau kan ri phung hên ngăn lah nsing tama [on lan, [ư ti\ng [on lan [ư tơm tâm ban: [on lan gi\t, [on lan nchră, [on lan [ư, [on lan hăn uănh, mpeh tơm prăk ri mbơh ân rah vah. Tâm nau ndâk njêng [on lan mhe kơt nê ri gay bu saơ geh nau săk rnglay ân nơm ri bu mra [ư”.

Đah nau tâm ban nuih n’hâm bah n’gâng kan n’hanh [on lan, lam xã ho\ rgum đă [on lan rgop geh bơi tât 3000m2 neh, âk rbăn nar hăn pah kan, nkra rlau 49km trong hăn tâm [on lan. Đah nau u\ch Ngih dak n’hanh [on lan ndrel [ư ho\ geh nau kơl an bah âk [on lan. Nô Nguyễn Đinhg Tăng, ta thôn Nam Thắng, xã Hoà Đông, ngơi:

 ‘Bah bôk nau kan ndâk njêng [on lan mhe ri phung hên saơ rhơn ngăn rnôk geh Đảng, Ngih dak ntuh kơl gay ma nkra trong. Ntơm bah nau hăn ro gay kơl an kônh wa tâm thôn n’hanh tâm xã nơm ri phung hên saơ nau văng sa hao jêng âk ngăn, geh đăp mpăn, nar lơn hun hao”.

Jêh 5 năm [ư bôk nau kan ndâk njêng [on lanm mhe, tât a[aơ, di\ng le\ ăp thôn, [on bah xã Hoà Đông ko\ geh trong hăn to\ chai, ngih săm [u\t ăp gưl geh ndâk nkra nâp nâl, rnoh rnă ach o jur hôm 3%, nau geh du hê bôk nu\ih geh 40 rkeh/năm, hao 3 tơ\ rđil năm 2010. Nau rehe nuih n’hâm bah [on lan geh n’hao prêh. Rhơn bah năp nau rgâl mhe aơ, nô Nguyễn Văn Thành, ta Thôn Hoà Thành, xã Hoà Đông, nkoch:

 ‘ Ndâk njêng [on lan mhe ri ăp ding mpeh nau ndâk njêng văn hoá ăp kon se geh hăn nti tât du\t tât lôch. Bah năp nơh ri âk kon se mô u\ch hăn nti, yơn a[aơ ri ti\ng nuih n’hâm bah xã bah thôn, me mbơ\ bonh đă kon se hăn nti. A[aơ lah nsum di\ng le\ ăp ding ri kônh wa geh nau dơi âk ngăn, nau rêh văng sa đăp mpăn, mô geh rnăk ach o, ăp nau kan ko\ geh râng ueh ngăn”.

Ntơm nau ngăn tâm xã Hoà Đông, nkuăl Krông Pach, n’gor Dak Lak an soă, gay dơi geh ăp nkô| nau [an lan mhe, ndrel đah nau rđau kan glau, dacưh dơh bah n’gâng kan, nau khlay lah nau tâm kơl tama ban nuih n’hâm, kơl an bah [on lan. Aơ ngăn lah nau khlay kơl an nau kan ntủ\nh kan ân nơih n’hanh geh săk rnglay.

           Mpeh nău dơi n’hanh nău ơm g^t kan tâm trong leo rdâk njêng [on lan mhe, wa Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Kruanh Uỷ ban nhân dân xã Hoà Đông nkuâl Krông Pach n’gor Dak Lak nkoch na nê| ma rơh tâm ôp đah phóng viên Radio nău ngơi Việt Nam way gu\ kan ta nkual Tây Nguyên.

            Ơi wa, nău ngăn geh xã Hoà Đông bah năp n’hanh lôch rnôk t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe phâm [ư mêh?

            Wa Nguyễn Đình Vượng: Hoà Đông lah du xã hvi, dơi njêng năm 1995. wa\ng sa mbrơi hun hao. Bah năp năm 2010, lah xã duh hô bah n’gor mpeh nô nău mât đăp mpăn rnă njrăng. Mpeh ăp drăp ndơ do\ng ntu\k ntô mô ho\ dơi ntuh kơl. Xã geh 19 thôn, [on, tâm nê geh 3 [on Rđe du\t jêr jo\t. Rnôk nê [on lan mhe xã dơi tât 5 rnoh nău kan dơm, tât khay 8 năm 2011 mpôl hên ôp uănh tay lam le\ rngôch nsrôih so\k tay 2 rnoh nău kan đo\ng le\ rngôch lah 7 rnoh tât kan. Ta năp nô nău kalơ đảng bộ, n’gâng kan ta ntu\k an do\ng nghị quyết 32 ntro\ng năl nsrôih tât năm 2020 di rnoh xã rdâk njêng [on lan mhe.

            Ơi wa, rlău ma nău nsrôih bah Đảng bộ n’gâng kan n’hanh [on lan Hoà Đông ri may mbra nkoch du đêt trong ơm g^t kan rgop [ư jêng geh nău dơi dja đo\ng?

            Wa Nguyễn Đình Vượng: Mpôl hên saơ kơt aơ, bôk năp gay rdâk njêng dơi [on lan mhe Đảng n’gâng kan ta ntu\k ân uănh khlay ngăn nu^h [on lan. Le\ rngôch nău kan dơi an [ư ntơm bah nău m^n tât nău kan dơi nchră đah nu^h [on lan da dê n’hanh rnôk khân păng le\ tâm nchră tâm ban u\ch hôm khân păng [ư du\t gơih nđơr. Tâl 2, cán bộ ân [ư lor, ân hăn lor bôk năp. Cán bộ lah ân ju\r kan n’hanh [on lan, rgo\ jă [on lan n’hanh ân rgop lor. Tâl 3, le\ rngôch ăp ndơ ntuh kơl tâm ntu\k ntô ndơ do\ng ân dơi mbơh kloh, đăp mpăn nâp ue\h, uănh khlay nău rgop bah nu^h [on lan, ân geh nău groi nđôi lhăt bah [on lan. Du nău đo\ng lah, nău hun hao wa\ng sa lah du\t khlay. U\ch rgum [on lan ri ân [ư an [on lan geh ndro\ng, ri mpôl hên le\ lor nchrăp đă rgâl si tăm ndơ mât. Mpeh nuih n’hâm he phâm [ư an rdâk ue\h tay săk ntơr văn hoá bah ăp nkual. Đah n’gâng kan xã ân rgum rgâl di săm[u\t mât bôk kan. Rgâl dơh ue\h săm[u\t mât kan mbra njêng nău nsing nơm an [on lan, nsing nơm Đảng n’gâng kan ân dơi n’hao prêh ri moh ndơ he lah [on lan djăt t^ng da dê. Du nău đo\ng lah ân geh nău tâm ban u\ch tâm Đảng, ăp gưl n’gâng kan ju\r tât [on lan njêng du mpôl tâm rnglăp du\t têh; tâm ban nău m^n n’hanh nău kan, ăp nhih pah kan n’gâng kan nsum mpôl, ăp chi bộ, ban mât njrăng êng n’hanh le\ ma trong kan chính trị [ư leo lor rgo\ jă [on lan rdâk njêng [on lan mhe.

            Ơi wa, bol ma le\ dơi kơp dơn lah xã di rnoh [on lan mhe đah âk rnoh nău kan le\ dơi geh du\t âk, yơn gay mât nâp n’hanh mât ue\h lơn đo\ng, n’gâng kan n’hanh [on lan xã Hoà Đông le\ ndơ\ luh moh ndơ nău kan tâm ăp năm tât mêh?

            Wa Nguyễn Đình Vượng: Mpôl hên way rvê, geh 2 rnoh nău kan lah mô dơi mât lah mbra roh săk ntơ xã [on lan mhe. Bôk năp lah rnoh tât mpeh đăp mpăn rnă njrăng, nău way ăp pơh ân geh nău rgop rđău đă đah mpôl kan n’gâng tơm lah công an, tahen n’hanh ăp n’gâng kan nsum mpôl thôn, [on rgum mât đăp mpăn rnă njrăng. Tâl 2 lah rnoh tât mpeh lam trong kan chính trị, pah kan cán bộ. Ntơm nơh du đêt cán bộ xã trình độ mô ho\ di rnoh, tâm ăp năm rlău aơ mpôl hên le\ rđău đă an hăn nti yơn hôm du\t nkêng nkăng. Mpôl hên nsrôih rdâk njêng Hoà Đông dơi kơp dơn lah xã [on lan mhe tâm năm 2020 ta rơh 2.

            Ơ, dăn lah ue\h wa!

            Kônh wa n’hanh băl mpôl mhe tă djăt nkô| way nkoch “{on lan mhe”, tă bah nhih pah kan Radio nău ngơi Việt Nam way gu\ kan ta nkual Tây Nguyên [ư. Jă kônh wa n’hanh băl mpôl t^ng djăt ăp nkô| way nkoch bah kơi tay, dơi pơk tâm nar prao ăp pơh, gay ndrel hăn n’hanh tâm pă ndrel rơh rdâk njêng [on lan mhe ta lam ăp ntu\k nkual Tây Nguyên./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng