Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

          VOV4.M’nông Bôl Đà Lạt-Lâm Đồng mô ho\ kơp dơn nu^h ntưp Covid-19, dơi uănh lah ntu\k tât đăp mpăn, yơn rnoh năch tât uănh nsong, rlu rlău hôm e hu\ch tât 90% nkôp đah bah năp. Mô geh năch, âk ntu\k tăch rgâl geh roh dơm an nt^l mpông, yơn geh âk doanh nghiệp pâl nđaih hôm e mât tăch rgâl, nsrôih rlet rlău jêr jo\t n’hanh nchrăp rdâng wơt năch pâl nđaih.

 

Jêh âk pơh wa\ch rgum âk năch bôk yan rlu nti, pâl nđaih Đà Lạt-Lâm Đồng wah an rlu. Rơh ntoh srê Covid-19 tal 2 ta Đà Nẵng ta du\t khay 7 le\ [ư rnoh năch tât Lâm Đồng đêt ro. Rlău 16.000 jrô nchăm lor le\ rlu, hăng rhiăng tuor pâl nđaih hăn n’hanh tât ntu\k aơ geh rlu. Wa Nguyễn Thanh Tùng, Kruanh nkual pâl nđaih dak leng Datanla, nu^h bah Công ty Cổ phần pâl nđaih Lâm Đồng, an g^t.

“Rnôk ntoh srê ta TP Đà Nẵng ri rnoh năch tât ăp nkual, ntu\k pâl nđaih kơt uănh nsong, rlu rlău ta Đà Lạt bơi kơt hu\ch nkre bah 80 tât 90%. A[aơ năch du\t đêt yơn du đêt doanh nghiệp pâl nđaih hôm e mât nău kan gay rho\ an năch, mât ue\h nău kan an rnoh cán bộ, công nhân viên hôm [a [a\”.

Ga ndeh treng, ntu\k uănh nsong ndơ [ư n’hanh rlet rlău ngăn nău hăn ue\h bah Đà Lạt

 

Wa Nguyễn Thanh Tùng mbơh tay đo\ng, TripAdvisor (du website pâl nđaih têh n’hanh uănh lah khlay ngăn lam ntu\r neh) mhe mbơh dak leng Đatanla (Đà Lạt) dơi năch pâl nđaih săch tâm Top 10 ntu\k tât ue\h lam ntu\r neh n’hanh mbra dơi ntô| n’hao na nê| tâm khay êp tât. Săk rnglăi aơ knơm tâm nău uănh lah, dăp dơi wa\ch rgum bah pâl nđaih ăp ntu\k gay an ăp ntu\k tât ue\h ngăn. Mpo\ng, đah nău ua\nh nđôi ue\h nuh srê Covid-19, nău pâl tăch rgâl bah ntu\k kan khay tât mbra rdâk nkra tay.

T^ng wa Nguyễn Hữu Trung Nhã, nu^h tơm du ntu\k khách sạn ta Đà Lạt, bôl prăk do\ng ntoh tay gay rchăng n’gang srê, yơn gay mât njrăng năch, ntu\k kan nchrăp ntuh kơl. Nău [ư tăch rgâl pâl nđaih an rdâng gay rlău yan srê, ăp nău [ư plơ\ tay nâm ơm:

“Gay mât du ntu\k kơt nê an geh ăp gưl [^t joet n’hanh rmôt nu^h kan an rho\ năch, yơn tơm prăk mô geh ri khuch du\t âk tât nău geh bah nu^h pah kan. Nău năch ntlơi jrô b^ch du\t âk yơn he an yô| yor nău kan nsum bah lam [on lan. an kơl lor jêh le\ nău kan bah du hê nu^h [on lan. He an geh trong mkra mât njrăng an năch pâl nđaih nt^t nsa jơt rao ty, bôk put mbung dak si, răk kloh ue\h. Rnôk geh năch tât ri an dăn đah n’gâng kan [on lan gay uănh nđôi srê du trong ue\h nga\n, ndrel ty đah TP gay [ư t^ng ăp nău kan le\ an”.

T^ng wa Nguyễn Thị Bích Ngọc, Groi Kruanh N’gâng kan Văn hoá, Thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Lâm Đồng, an tâm di đah srê, nsum mpôl ăp doanh nghiệp pâl nđaih [on lan mbrơi mbrơi jêng ăp trong [ư mât tăch rgâl mhe. Yơn lah, ta rnoh jo\ jông n’hanh t^ng ntu\k ri du\t an ntrôl tâm ban lơn mpeh bah Ngih dak.

Dak leng Đatanla dơi năch pala nđaih săch tâm Top 10 ăp ntu\k tât ue\h lam ntu\r neh

 

“Mpôl hên du\t n’hâm tâm pă đah le\ rngôch ăp doanh nghiệp dôl [ư tăch rgâl ndơ pâl nđaih. M^n ngăn lah ngih pah kan Trung ương an ơm mbơh [ư ăp ndơ ntop kơl an nu^h pah kan, yor n’hêl na nê| nău trok prăk khay an nu^h pah kan dôl mbak jâk an doanh nghiệp. Lah doanh nghiệp dôl geh prăk so\lk ri nău mât nu^h pah kan lo\ jêr. Du nău tay lah hôm e kơt do\ng ăp ntil prăk so\k đah năch pâl nđaih. Mhe aơ geh doanh nghiệp tăch rgâl ntu\k gu\ âm mhe geh so\k ntop kơl prăk điện dơm, hôm đah ăp ntu\k kan tăch rgâl kơt prăk so\k an nkual, ntu\k pâl nđaih du\t âk ri mô ho\ dơi g^t. Yor r^ an pơk hvi đah gay đăp mpăn an ăp nu^h tăch rgâl dơi mât tay. Doanh nghiệp hôm e ri bah kơi ne\ mư dơi hun hao”.

T^ng UBND n’gor Lâm Đồng, kơp tât a[aơ, ta n’gor dôl geh 35 nkual, ntu\k uănh nsong pâl nđaih dơi ntuh kơl n’hanh joi [ư tăch rgâl. Rlău ma ne\, n’gor geh rlău 60 ntu\k uănh nsong an dơm. Ne\ lah ăp ntu\k bri dak ntoh lư, ăp ndơ mon [ư ue\h, ntu\k chroh r[u\n, [on geh nău kan ơm, [on rnoi mpôl đêt ta ntu\k, khảo cổ… n’hanh 33 ntu\k pâl nđaih ndr^ch lo\ mir rho\ an nău u\ch uănh nsong, pâl rlưn bah năch. Ăp ntu\k pâl nđaih aơ le\ geh âk ntil, ue\h mhe an nău kan pâl nđaih n’gor ndâk njêng ăp tour, trong pâl nđaih ta lam n’gor khay bah năp. A[aơ n’gor geh 2.250 ntu\k rlu rlău pâl nđaih, hao 2 tơ\ n’gul nkôp đah năm 2015.

Bah năp rdâng jo\ jong đah srê Covid-19, nău tăch rgâl pâl nđaih ta Đà Lạt-Lâm Đồng mô dơi êng nơm rdâng, ma joi geh nău ntop kơl ngăch bah ăp nău kơl ngih dak, nău râng tâm ôp, boăt nthoi bah âk nău kan geh tât, geh kơt ne\, nău kan pâl nđaih mư to\ng soan rlet rlău ăp ntu\l rlong bah năp, nchrăp ntoh hao dăng jêh rnôk nuh srê dơi uănh nđôi.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương