Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Du uỷ ban khoa học bôk năp ta Pháp mbơh lor, dak aơ mbra geh tâm rdâng đah nău ntưp rêng bâh nuh srê Covid-19 tal 2 ta khay iang mô lah khay sial puh. Nău mbơh lor ndơ\ mbơh tâm rnôk geh âk nkuăl [on têh ta Pháp đă văn bok put mbung ta ăp nkual bah dih geh âk nu^h. nău mbơh ndơ\ mbơh lah na nê|, nău du\t jêr njrăng n’hanh dak Pháp mbra tup ta nău jêr njrăng ngăn. Mbra lah Pháp geh tâm rdâng đah nuh srê tal 2 ta khay iang mô lah khay sial puh aơ. Ăp nu^h kan khoa học le\ mbơh lor, lah nu^h [on lan mô mât đăp mpăn ăp nău way gu\ nkhah êng ta ntu\k rêh jêng, nău ntưp rêng nuh srê Covid-19 mhe mbra ntưp ơm lơn, ta du\t khay wai aơ dâl.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng