Pơk uănh mông nar djăt: 9/5/2020

VOV4.M’nông  Viôlắc lah ngoay tâm 7 [on bah xă Pờ Ê, nkuăl Kon Plông. {on geh 82 rnăk đah bơi 300 nu^h rnoi mpôl đêt H’Rê gu\ rêh. Nău du\t êng ta [on Viôlắc lah mô hôm geh rnăk tâm rnăk ach o n’hanh êp ach o. Dơi geh nău aơ lah knơm ăp rnăk g^t da dê tâm đă [ư sa nsum. Nô A Khan, karuanh thôn an g^t, bah rnôk xă, jêh ne\ nkuăl nkoch trêng, rgo\ jă, nt^m ndâk njêng thôn [on mhe, pah kan jan sa bah nu^h [on lan tâm [on rgâl du\t âk n’hanh rnăk wâl nô nơm du ntu\k ntoh lư hun hao wa\ng sa.

“Kônh wa mât mro hun hao wa\ng sa, gơih nđơr tâm rlong kơl tâm râp ty. Janh tăm ăp ntil tơm tăm săk geh âk. A[aơ tăm tơm đương quy, tơm đinh lăng, tơm cà phê. Rlău ma mât ăp kon ntil geh wa\ng sa âk kơt su\r. săk gâp nơm tâm hun hao wa\ng sa ngơi hăn ndrel đah [ư ngơi nu^h [on lơn mư dơi djăt. Săk gâp nơm a[aơ [ư đo\ng ăp ntrong kan hun hao wa\ng sa gay nu^h [on lan nti gay wa\ng sa bah thôn lah nsum n’hanh bah săk nơm lah êng nar lơ hun hao ue\h”.

Nô A Véc mât chăm tơm cà phê bri nđik

 

Đah nău u\ch tât lor thôn [on mhe ta du\t năm 2019, tâm rnôk mbơh [ư, n’gâng kan xă Pờ Ê, nkuăl Kon Plông m^n mro so\k nu^h [on lan [ư tơm. Wa Châu Văn Lâm, Kruanh UBND xă Pờ Ê, nkuăl Kon Plông an g^t, gay rêng lam hvi nuih n’hanh tâm rlong pah kan jan sa, tăch rgâl mô u\ch ach o, ji ngot, rlu\k mâl, n’gâng kan [on lan n’hanh ăp nsum mpôl [on lan pơk hvi ăp nu^h, nsum mpôl ntoh lư tâm [on lan.

“Le\ rngôch trong chính trị lăp nkoch trêng rgo\ jă n’hanh so\k ăp kon nu^h tơm khlay tâm thôn [ư tơm, kơt lah bu ranh [on, nu^h geh nsing nơm, Bí thư Chi bộ, karuanh thôn n’hanh ăp Ban hun hao thôn. Le\ rngôch ndrel lăp, wât ăp nkô| nău têh mpeh bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe bah ne\ mư hăn nkoch trêng, rgo\ jă kônh wa an neh [ư trong, jêh n’hao pah kan jan sa t^ng trong r[o\ng têh bah nkuăl, bah xă”.

Ta xă Pờ Ê, ăp nu^h g^t ntrong kan hun hao wa\ng sa bah rnăk wâl nô A Véc. Năm aơ bôl mhe ntơm 28 năm deh yơn A Véc le\ geh [ư sa hăng rhiăng rkeh prăk du năm knơm nău mât chăm ue\h 2.000 tơm cà phê bri nđik, mât su\r mpor âk mlâm, jêh ne\ hăng rhiăng kik djăr…. Mô knu\ng [ư ndro\ng an săk nơm n’hanh rnăk wâl, A Véc hôm lah “Nu^h kơl kỹ thuật tuch tăm, mât rong” an ăp rnăk thôn [on dăch ngai:

“Nu^h [on lan tâm [on jêr jo\t mpeh nuh sre mâp gâp. Gâp hăn tât jay mbơh nt^m mô lah gâp săm an dơm khân pơng. Hôm mpeh phân poh cà phê, kỹ thuật khân pơng ôp gâp đo\ng, gâp du\t n’hâm hăn uănh n’hanh rblang an khân pơng kỹ thuật mhe”.

Jay du rnăk ta [on [on Voolắc, xă Pờ Ê

 

Bah nsrôih t^ng êng nu^h, rnăk wâl tât nău ndrel nuih n’hâm, ndrel soan bah le\ nsum mpôl, le\ 7/7 thôn [on bah xă Pờ Ê dơi kơp dơn thôn [on văn hoá; 100% rnăk ta ntu\k geh điện, dak kloh ue\h do\ng; 100% trong hăn tât xă, tât thôn dơi tuh chay n’hanh le\ rngôch thôn [on geh jay văn hoá n’hanh ntu\k thể thao tâm di to\ng ăp rgum r[u\n văn hoá, thể thao rho\ an nsum mpôl ntu\k [on lan gu\. Du\t năm 2019, r^ng geh bôk nu^h bah xă geh rlău 35 rkeh prăk; rnoh rnăk ach o hu\ch hôm 5% rlău nău nchrăp n’gluh. Wa Châu Văn Lâm, Kruanh UBND xă Pờ Ê, nkuăl Kon Plông ăn g^t, n’gâng kan [on lan uănh năl, tâm di mhe knu\ng bôk năp tâm ndâk njêng thôn [on mhe:

“T^ng nkô| nău nt^m bah n’gor, bah nkuăl lơn lah rgum tâm nău kan lo\ mir gay n’hao nău geh an kônh wa. Mpôl hên t^ng tâm 2 bôk nău rgop tâm nchră têh n’hanh du trong nchrăp têh. Bôk năp lah rgum neh tuch tăm n’hanh jêng ndr^ch lo\ têh. Tal 2 lah mpeh bôk nău rgop tâm nchră rgâl ntil tơm tăm. Tal 3 lah trong nchrăp n’hao rnoh su\r ndrôk. 3 nkô| nău têh aơ rgum le\ trong chính trị an nkoch trêng rgo\ jă, ndrel đah kônh wa [on lan mbơh [ư âk trong mkra mpeh nău kan lo\ mir mât rong”.

Đah 7 thôn [on, rnoh nu^h [on lan rlău 2.300 nu^h, tâm ne\ [on lan rnoi mpôl đêt H’Rê geh tât rlău 95% rnoh nu^h [on lan, đah nsrôih rlet rlău bah nơm, du\t năm 2019 mhe rlău xă Pờ Ê geh to\ng 19/19 rnoh ntil ndơ [ư n’hanh jêng xă bôk năp bah nkuăl Kon Plông tât lor thôn [on mhe. Pờ Ê lah ntu\k ue\h ang tâm ndâk njêng thôn [on mhe ta nkual rnoi mpôl đêt bah n’gor Kon Tum.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng