Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2020

VOV4.M’nông- Wa Rah Lan Sun ([on Nha Prông, phường Thắng Lợi, nkual [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai) lah nu^h geh âk nău geh râng ăp trong kan [on lan, rgop ndâk njêng thôn [on đăp mpăn hun hao.

Ơm lah nu^h ngăch prăl n’hanh le\ đah nău nsum jêng âk năm mro, wa Rah Lan Sun dơi [on lan nsing nơm săch [ư Kruanh thôn, jêng nu^h geh nsing nơm ntoh lư tâm [on lan rnoi mpôl đêt ta ntu\k.

 

Rnăk wa Sun lah rnăk ntrong leo tâm ăp ntrong leo tâm rlong ro\ng dak n’hanh gơih [ư sa. Wa tuch tăm bơi 6 sào ba, 2 sào biăp, 8 sào cà phê, mât ndrôk lai n’hanh su\r me. Ăp năm, nku\p le\ prăk do\ng, rnăk wâl wa ns^t geh rlău 100 rkeh prăk. {ư sa geh săk rnglăi, wa ntuh kơl năp rwa\t âk ndơ do\ng [ư lo\ mir, ndâk [ư du mlâm jay gu\ kloh ue\h n’hanh uănh m^n kơl [on lan ndrel đăp mpăn nău rêh.

{on Nha Prông a[aơ geh 100 rnăk đah 425 nu^h, du\t âk lah rnoi jrai, gu\ rêh đah nău kan lo\ mir. Wa Nguyễn Đức Huyền-Bí thư chi bộ [on Nha Prông an g^t: “{ư t^ng nghị quyết bah đảng uỷ phường, ăp năm bah năp, wa Rah Lan Sun le\ du\t n’hâm đah nu^h [on lan thôn rgo\ jă nu^h [on lan râng ăp jrô tiăr nti, uăch khlay kơt do\ng khoa học kỹ thuật an tuch tăm, mât rong, mât rong gay n’hao nău geh. Nkre, kơl kônh wa rgâl nău m^n lah rêh, trong kan gay rklaih ach o nâp nâl”. A[aơ, knơm tuch tăm ba lo\, cà phê, ăp tơm tăm đêt nar n’hanh mât rong su\r ndrôk, kik djăr jêng nău rêh nu^h [on lan [on Nha Prông nar lơ dơi hao; 100% rnăk geh ndơ uănh, ndơ djăt, hăn nsong; mô hôm ngih rông mpông sat, rlău 50% rnăk geh jay xây… Lơn lah, [on Nha Prông mô hôm rnăk ach o n’hanh êp ach o”.

T^ng Bí thư chi bộ Nguyễn Đức Huyền đo\ng, âk rnăk bah năp đaơ tâm rnăk ach o le\ dơi wa Sun uănh m^n ndrel đah [on lan kơl rklaih hao. Kơt rnăk wa Ksor Kanh geh kon geh kon ji an săm jo\ jông âk năm, nău rêh mô to\ng le\ dơi wa Sun dăn đă phường ntop kơl nu^h gay rklaih ach o. Rnăk wa H’Yăch dơi wa rgo\ jă [on lan rgop [ư jay gu\, rnăk wa Khó dơi ntop kơl prăk tuch tăm, rnăk wa Luơk mô to\ng neh tuch tăm dơi ntop kơl ndrôk ntil, rnăk wa Thar dơi wa nt^m rgâl mir mô jêng, kơt do\ng kỹ thuật tuch tăm, mât rong. Hôm nu^h jêr jo\t ngăn kơt wa Bôm bah năp đaơ [a [ơ ngêt ndrănh dơi wa Sun nsrôih bônh đah le\ ntlơi nău m’hik, m^n [ư sa đăp mpăn nău rêh.

Rlău ma mông pah kan, wa Sun hôm an âk mông nar m^n joi nău u\ch bah nu^h [on lan, ơm g^t nu nău tâm [on, tâm rgop đah [on lan mkra ăp nău mhe. Wa hôm [a [ơ ndrel nu^h [on lan thôn nkoch trêng nău ntru\nh, trong hăn bah Đảng, nău kơl, pháp luật bah ngih dak, ăp ntrong leo tâm rlong ro\ng dak, nt^m kônh wa ju\t jăng ăp nău way ơm mô di tâm nău rêh, [ư t^ng deh kon đêt, mât ntrong leo thể dục thể thao. Ăp năm, rnoh rnăk văn hoá bah [on geh nklăp 98%.

A[aơ, geh bơi 100% rnăk [on Nha Prông t^ng chroh Kon Việt Nam miền Nam, mpeh tâm chi hội Tin lành Plei Chuét. Đah nău [ư lah nu^h Ban chấp sự chi hội nkre [ư kruanh ntu\k r[u\n ta [on, wa Sun way tâm rgop rgum r[u\n chroh ta du\t mông nar pơh ăp pơh gay tâm nchră nkah nt^nh kônh wa kon chroh [ư t^ng ue\h ăp nău ntru\nh pháp luật mpeh chroh r[u\n, [ư t^ng nuih n’hâm ryơk kruanh Brah ro\ng dak, “Rêh ue\h-chroh ue\h”, ndâk njêng tâm rnglăp kon chroh n’hanh nsum mpôl [on lan.

Kruanh UBND phường Thắng Lợi Lê Văn Quang an g^t: “Wa Rah Lan Sun âk tơ\ dơi UBND phường Thắng Lợi n’hanh UBND nkual [on têh Pleiku rnê nkhôm. Lơn lah, wa lap 2 tơ\ dơi Kruanh UBND n’gor an bằng khen mpeh jêh ue\h tâm trong kan ndâk njêng tâm rnglăp lam rnoi mpôl ta nkual [on lan gu\, nău geh têh [ư t^ng ntrong leo “Lam [on lan mât njrăng rnă njrăng Bri dak”. Nha Prông dơi UBND nkual [on têh kơp dơn văn hoá 15 năm mro”.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng