Pơk uănh mông nar djăt: 7/6/2017

            

 

VOV4.M'nông - Vitamin A lah ngoay tâm âk vi chất ndơ kah du\t khlay, lơn lah ta kon se bah dâng 5 năm deh. Lah mô to\ng Vitamin A săk mbra hu\ch soan rchol đah kop ji, dơh ntưp kaman, brêt nting, mbrơi hun hao n’hanh cheh măt mô dơi saơ ơm n’hanh săm ngăch. Wât di n’hanh geh ndơ ngêt sa âk ntil, tâm di lah trong mkra ue\h ngăn gay rchăng n’gang mô to\ng Vitamin A.

Nău tam bah Vitamin A đah săk kon se lah kơl hao têh, hun hao ang măt, mât njrăng biểu mô n’hanh n’hao soan rchăng n’gang kop ji. Nu\ih dơh mô to\ng Vitamin A ngăn lah kon se bah dâng 3 năm. Ta lvang aơ, kon se dôl têh ngăch, ndơ sa rgâl n’hanh dơh ntưp ăp nău ji bih grai, jêng mô to\ng Vitamin A du\t âk. Nu\ih me dôl an kon pu, ngăn lah tâm năm bôk năp lah ngêt sa mô to\ng ndơ kah, tâm dak toh mô to\ng Vitamin A jêng tât mô to\ng Vitamin A ta kon. Đah kon se mô dơi pu toh me ri geh mô to\ng Vitamin A lơ âk. T^ng nai dak si Lê Phúc, Kruanh ngih dak si Y tế dự phòng n’gor Dak Lak

- Mô to\ng Vitamin A kơt mô to\ng Vitamin D mbra [ư brêt rgay, soan rcho\l nău ji mbra hu\ch đo\ng. Bah meng ne\, nu nău ranh măt jêng tât sôt dâr măt, jêng tât cheh măt nkre…

 

Nău [ư bah Vitamin A đah săk soan bah kon se lah nău ăp nu\ih g^t, yơn lah, nău ne\ mô dơi rgâl. N’hêl na nê| ta lam ntur neh hôm e geh nklăp 500.000 kon se geh cheh măt yor mô to\ng Vitamin A n’hanh 2/3 tâm rnoh ne\ le\ kh^t. Việt Nam dôl lah ngoay tâm âk dak geh âk kon se mô to\ng Vitamin A, lơn lah ta ăp ntu\k geh jâng wa\ng sa hôm e jêr jo\t. Yơn lah, gay rgâl nu nău mô to\ng Vitamin A mât njrăng săk soan kon se lah nău mô dơi jêr lah ăp rnăk wâl geh âk nău [ư ngăn n’hanh na nê|.

Kônh wa ân njrăng, an [ư bên an kon se sa biăp, sa âk chất Vitamin A kơt biăp, bum, play geh du\m kơt cà rốt, play m’hu\ng. An sa to\ng ăp chất kah, tâm, ne\ uănh khlay tât Vitamin A. Geh âk nu\ih kon geh ji ndul, me bơ\ klach jêng mô an kon sa ngi. Yơn kơt ne\ mbra [ư mô lăp Vitamin A…

Gay rchăng n’gang mô Vitamin A ta kon se, ăp me bơ\ an rgâl ndơ sa ăp nar, đăp mpăn to\ng ăp ndơ kah, tâm ne\, Vitamin A dơi geh bah ăp ntil ndơ sa geh tu tơm bah ndơ sa, kơt Klơm, tăp djăr, bơ, dak toh, poăch mô lah  biăp play ue\h nđir, guh, chăng…

Rnôk nkret gâm ndơ sa an kon se ntop tay tâm du đêt ngi kơl Vitamin A dơh lêng, săk lăp ueh lơn ndơ sa. Rlău ma ne\, an mât uănh n’hanh răk an kon se gay rchăng n’gang ăp nău ji tâm tưp kaman n’hanh ký sinh trung trong proch. Lơn lah, ăp me bơ\ geh kon tâm năm bah 6 tât 60 khay an ndơ\ kon se tât ăp ngih dak si xă, phường, nkuăl têh gay ngêt ntop Vitamin A du năm 2 tơ\, tâm khay 6 n’hanh khay 12 ăp năm. Me bơ\ jêh deh kon tâm rwa\ch du hay an ngêt ntop tay Vitamin A gay rchăng n’gang Vitamin A./.

 

Nu\ih răk rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương