Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

     VOV4.M’nông: Tâm lôch rlau 90 năm ma aơ, [on lan mro ân nau rnơm ân Đảng, Rnơm nau nê, Đảng ho\ ndâk ndrel rgum n’hâm dăng lam [on lan [ư jêng nau dơi têh dăng geh nau khlay. Tâm nau kan rgâl mhe neh dak a[aơ, [on lan hôm rnơm đah Đảng, tâm rnglăp gay [ư tơm neh dak, leo neh dak he hăn rlet năp. Ngăn lah tă bah rnoi Đảng ntru\nh nau ndâk njêng rgâl mhe Đảng ndrel ăp nau kan njrăng rdâng sa khâm, rklaih mhal ăp cán bộ, đảng viên geh nau dơi, ăp nau tâm ban bah năp pháp luật, tâm ban-rjăp leo tât nau rnơm tâm nau u\ch bah [on lan. Nau nchih đah nkô| :Ndâk njêng Đảng: nau rnơm ndrel nau u\ch.

            “Pơh lễ khlay” lah ngoăy tâm ăp plơp nchih nkah du\t ue\h mpeh soan dăng bah nuih n’hâm [on lan tâm ăp nar njêng dak Việt Nam Dân chủ Cộng hoà jê| nse…Bah kơi Cách mạng khay 8 năm 1945, n’gâng kan cách mạng mhe njêng dâk ta năp rmưn rbăn jêr jo\t, ntul rlong, lơn lah mpeh wa\ng sa, prăk kaih. Du\ng ndơ ngeh dak su\ng dơm, ji ngot m[ui t^ng…Ngoăy tâm ăp trong nkra dơi Ngih dak t^ng [ư gay [ư bah ăp nău jêr jo\t nê lah nsing tâm nău u\ch rgop êng bah [on lan. 20 rkeh prăk n’hanh bơi 40kg maih lah le\ rngôch rnoh prăk ma Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rgop geh bah [on lan lam dak tâm nar [ư “Pơh lễ khlay”. Aơ lah ngoăy tâm ăp ndơ an saơ kloh an saơ nău nsing nơm le\ nuih n’hâm bah nu^h [on lan an Đảng n’hanh wa Hồ rnôk nê nơh. Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Ngọc Phương, gu\ ta 36 trong Hùng Vương, nkual [on têh Bắc Giang, n’gor Bắc Giang an g^t, lah mô geh nău nsing nơm ri [on lan mô njoăl drăp ndơ bah he gay rho\ do\ng an neh dak, rho\ do\ng an nău hun hao bah chế độ chính trị mhe kơt nê|:

            “Gâp têh rnôk Đảng rđău kan Cách mạng khay 8 geh nău dơi. Neh dak he rnôk nê hôm krit jêr ngăn. Ntơm bah jêr jo\t [on lan nsing nơm tâm Đảng, nsing nơm tâm chế độ jêng an le\ ma maih vang, prăk kaih gay an chế độ ue\h lăng. Gâp m^n nê lah nău nsing nơm bah [on lan n’hanh bah mpôl hên đah Đảng”.

            Ăp năm bah kơi nê, nơm geh nău nsing nơm nê, nơm geh nău krêp dêh nting mham đah [on lan, Đảng he ho\ rdâk tay n’hanh rgum soan dăng lam rnoi nu^h [ư jêng ăp nău dơi têh huâng: Lơh dơi Điện Biên Phủ kăl e, Nău dơi têh năm mhe năm 1975 n’hanh lơn lah rơh rgâl mhe neh dak. Nău nsing nơm bah nu^h [on lan ho\ njêng soan dăng gay neh dak rlău dơi ntul rlong krit nji. Tâm rơh rgâl mhe neh dak nar aơ, [on lan hôm du nuih n’hâm nsing nơm Đảng, tâm rnglăp gay t^ng [ư geh nău tâm ban, n’hao neh dak hun hao đo\ng. Lơn lah, ntơm bah rnôk Đại hội 12, Đảng nsrôih rdâk njêng dăp rgum rtu\t glêh tay ăp to\ng Đảng n’hanh ăp trong njrăng n’gang sa khâm, rmal cán bộ, đảng viên geh nău tih, le\ rngôch an geh nău tâm ban bah năp pháp luật, n’hâm soan rgop- nău tih leh kloh rvah, ntu\k tât tih rmal tât ntu\k nê ho\ ns^t tay nău nsing nơm n’hanh nău mpo\ng an [on lan. Groi Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện rdâk njêng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lah rjăp:

            “Tâm năm kan khoá 12 dja du\t ntoh lư lah njrăng n’gang sa khâm. Tâm du năm kan ma rlău 2 rbăn đảng viên n’gluh rmal nău tih geh tât sa khâm. 90 cán bộ mpeh săk Trung ương mât geh nău tih. Mô ho\ tă geh, tâm âk năm kan bah năp geh âk cán bộ tih rmal kơt nê|. Ntơm nơh ăp kruanh mât bôk tahen jêr ma dơi rmal yơn khoá 12 geh 30 kruanh mât bôk tahen, công an geh rmal đo\ng. Nê lah nău ma he ân nchih nkah mpeh ăp nău nsrôih du\t têh bah lam Đảng ma [on lan du\t di nuih n’hâm”.

            Đảng ntro\ng rtu\t glêh rdâk njêng dăp rgum Đảng, rdâng lơh njrăng n’gang sa khâm lah rơh rlăch ndăng jo\ jong, âk ntul rlong, krit jêr, koh jăng ăp kô| pu\n tâm săk nơm,, du\t rngot ji yơn ân t^ng [ư tay, rôih dăng, mô plơ\ ru\ch n’hanh [ư du\t ăp to\ng rêng, dơi ngăn, lơn ma mô nsru\ng mbrơi tay. T^ng wa Phạm Thế Duyệt, uỷ viên rnâng kan ơm Bộ Chính trị, kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ơm, du rơh âk cán bộ gưl têh geh rmal mô di lah mhe geh, ma lah tăch bah cán bộ rlât tu\p jru jong tât âk nhiệm kỳ jêng rnôk hăn ôp uănh, groi nđôi ho\ an saơ nău tih. Wa Phạm Thế Duyệt lah rjăp: pah kan dăp rgum cán bộ lah n’gu tơm n’glêh an n’gâng kan bah Đảng:

            “Pah kan dăp rgum cán bộ lah nkô| bah ăp nô nău. Ue\h lah dăp rgum cán bộ, djơh lah tă bah dăp rgum cán bộ đo\ng. Ăp nu^h u\ch ro\ng, ri g^t uănh tâm rnôk nu^h nê kan gay joi g^t pah kan dăp rgum ri jêng geh khuch tât Đảng”.

            Nu^h rnâng kan gưl têh, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương ơm Hoàng Chí Báo lah rjăp: Nău du\t rvê têh bah Kruanh Hồ Chí Minh lah rnôk cán bộ bah Đảng hu\ch hêng, jêng djơh. Yor, lăp tâm nău dơi kan, [ư kruanh têh kuâng, geh ndro\ng ri kon nu^h khân păng dâk ta năp geh ma nău khuch djơh, hôm đah đảng cách mạng mât bôk ri geh ma nău [ah ngai [on lan, geh ma nău [ah ngai đah nău rêh ngăn ăp nar. Jêng, mât dơi nău nsing nơm bah nu^h [on lan đah Đảng đă  Đảng ân du\t n’hâm kloh rsang mpeh nuih n’hâm kan ue\h, du Đảng geh kloh rsang mơ dơi nâp dăng:

            “Wa way nt^nh ntăn n’hanh nt^m he ngơi đêt [ư âk, lơn âk lah dâk kan ngăn, ân mât dơi nuih n’hâm nsing nơm bah [on lan ma nuih n’hâm roh an n’hanh leo lor, ma wa lah du hê dâk leo lor chrat ang. Du nău kơt nti han săk dăng lơh dơi nău m^n t^ng nău no\ng êng nơm,, geh nău han săk mô hưp têh kuâng ndro\ng kuâng, geh nău han săk rho\ do\ng kan an ma [on lan dơm. Lah [ư dơi kơt nê| ri Đảng mbro mbrăng geh tâm nuih n’hâm, tâm nău ro\ng, tâm nău g^t êng n’hanh n’hao êng săk bah nu^h [on lan”.

            90 năm, du njăr trong to\ng jong gay ntul rlong nău nsing nơm bah [on lan an ma Đảng n’hanh lah njăr trong hăn Đảng ân geh nău dơn kan n’hanh nău nsrôih âk lơn tâm rnôk mât do\ng ue\h nău dăng, nkra bah nău rbăn lhơ. Tâm nău nchih nkah ndray 89 năm njêng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng lah rjăp: “Đảng nâp dăng, neh dak hun hao, Rnoi nu^h rêh mbro!”. Gay an Đảng nâp dăng ngăn mpeh chính trị, nău m^n, nuih n’hâm kan ue\h ri ân rgâl mhe trong rđău kan, n’hao dăng buăt nthoi đah Đảng n’hanh [on lan, đăp mpăn an Đảng to\ng soan dăng rđău kan bah neh dak mô rlu hun hao, di đah nău nsing nơm n’hanh nău mpo\ng bah nu^h [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng