Pơk uănh mông nar djăt: 21/9/2019

VOV4.Mnông: Ea Súp lah nkuăl n’har bri bah n’gor Dak Lak, lah nkuăl way kan lo\ mir, yơn neh ntu sât blak, trôk nar mha, nău aơ [ư jêr têh tâm nău hun hao wa\ng sa, đăp mpăn nău rêh bah nu\ih [on lan. Ăp năm bah năp, ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe le\ rgop [ư rgâl muh măt nkual thôn [on ta Ea Súp. Yơn lah gay geh du xă to\ng 10 rnoh ntil ndơ [ư xă thôn [on mhe bah nkuăl Ea Súp lah nău jêr [ư tâm đêt năm.

 

Khay 8 mhe nơh nkuăl Ea Súp geh tâm rdâng tay đah du rơh mih dak buk têh. Bum mbo biăp kao, ăp ntil ndơ tơm tăm geh dak băm da dê. Ngih jăy dak băm, kik djăr sur ndrôk geh klôr rdu. Rơh dak buk aơ le\ [ư  khuch khat âk mpeh nău wăng sa bơi tât 350 rmen prăk. Nău rêh bâh nu^h [on lan le\ jêr a[aơ lơ ma jêr lơn, âk rnăk vâl mhe bah ach o a[aơ le\ roh dơm.

Mpôl hên tât ta xã Ea Lê, ngoăy tâm 2 xã ntoh lư mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh nkuăl Ea Sup. Ea Lê kanu\ng ngai đah nklang nkuăl ê ho\ tât 10km yơn ndeh ô tô hăn rlău n’gul mông ta trong n’gor le\ mô hôm ueh, nduh ndăp lhuh jru. Ea Lêlah ntu\k tăm du\t âk ba bâh nkuăl Ea Sup, nu^h [on lan kan lo\ mir [ư găr ba, yơn ndơ\ găr phe ta ntu\k tăch rgâl hôm nha du\t jêr jo\t. Wa Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Đảng uỷ, kruanh UBND xã Ea Lê an g^t: [ư t^ng nău ncho\ng mbrô 17 tâm bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe, đah rnoh prăk tâm rgop kơl bâh [on lan, đah le\ rnoh prăk lvang 1 n’hanh lvang 2 lah 344 rkeh prăk, năm aơ xã [ư rdâk njêng ăp nău kan ta môch [on lan ta xã Ea Lê geh 2.647 rnăk vâl tâm ne\ geh 1.124 rnăk lah nu^h [on lan rnoi đê|. Rnoh rnăk ach o, dăch ach o bâh Ea Lê bơi tât 50%. Ne\  lah nău kơp ua\nh bâh 6 khay bôk năm 2019 . Rơh dak buk geh ta khay 8 mhe nơh le\ khuch khat tât rhiăng ha tơm ba mbo biăp bum , khuch khat nchroh kơp hao tât rlău 5 rmen prăk. Yor ne\ rnăk ach o, dăch ach o ta xã hao tay. T^ng nău kơp bâh wa Nguyễn Văn Hoa, an geh tay 6 năm tay, tât năm 2025 xã Ea Lê mơ dơi geh tât ntu\k mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe.

          “Đảng bộ rdâk njêng Nghị quyết bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, joi ntrong ndâk nsơm tâm let năp tay n’hanh nt^m đă an rnâng kan leo kan, rnâng kan  hun hao bâh thôn [ư t^ng. [on lan du\t tâm ban nău m^n kơl an, pă neh, pă tơm, pă ndơ do\ng gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe. A[aơ xã le\ geh 12 /19 nău mpo\ng mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe”.

         Bâh nău lăp kan bâh le\ ntrong kan chính trị tâm nău mbơh tơih rgo\ jă jêng lah nu^h [on lan ta Ea Lê du\t tâm ban u\ch tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. [on lan mbra pă neh, ntop nar kan gay ma [ư trong hăn, rdâk njêng ntu\k [ư môch…Yơn lah, nău wa\ng sa bâh nu^h [on lan hôm nha du\t jêr jo\t jêng nău rgum soan [on lan tâm rgop mpeh ndơ do\ng, prăk kaih lah nău du\t jêr. Xã ê ho\ geh  ngih văn hía, 19 thôn bâh xã ê ho thôn geh ngih nsum ta [on. Wa Hoàng Ngọc Khánh, ta thôn 3 xã Ea Lê an lah: nu^h [on lan tâm xã, tâm thôn du\t tâm ban đah nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. Aơ lah nău ntru\nh têh bâh Đảng, bâh ngih dak, ndrel đah nău rêh ăp nar bâh  ăp nu^h [on lan.

“Le\ rngôch ăp nu^h ta ntu\k le\ g^t vât nău rdâk njêng nkual [on lan mhe lah nău nsum, mô dơn bâh Đảng, ngih dak ma ne\ lah nău kan bâh [on lan. Geh nău rêh nkual [on lan mhe r^ nău rêh [on lan mơ geh hun hao. Nt^t lah kơt rnăk vâl gâp rnôk [ư t^ng nău kan nkual [on lan mhe r^ geh rnâng kan hun hao bâh thôn mbơh [ư t^ng nău nt^m đă bâh rnâng kan hun hao bâh xã. R^ rnăk vâl gâp [ư t^ng ăp njoat kan kơt lah: tât râng ndrel đah ntu\k [on lan gu\ rêh tâm rgop nar pah kan gay ma rdâk njêng ăp trong hăn let thôn [on tâm ban kơt ăp trong hăn tâm ntu\k. na nê| thôn hên geh ngih dak ntuh kơl an 1 trong hăn r^ rnăk hên ndrel đah [on lan gay ma rdâk njêng. Tât a[aơ le\ geh trong hăn ueh têh hăn lăp ta nkual [on lan gu\”.

Wa Nguyễn Đình Toản, groi kruanh UBND nkuăl Ea Súp an g^t: Ea Sup geh 9 xã r^ mhe kanu\ng geh 3 xã geh 12 tât 14 nău mpo\ng di mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe. Geh 5 nău mpo\ng ê ho\ geh xã dơi geh, tâm ne\ geh ăp nău mpo\ng mpeh trong hăn, mpeh nău geh, n’hcuh rnoh ach o lah ăp nău mpo\ng jêr mbra dơi geh [ư tâm ăp năm bôk năp.

“ Nău mpo\ng mpeh n’huch ach o hôm nha lah nău mpo\ng kan du\t jêr ngăn. Yor nău rêh bâh [on lan le\ jêr hôm a[aơ geh tay du mpôl [on lan bâh ntu\k êng tât gu\ mô mbơh dăn. Lôch ne\ lah nău tât bah trôk nar, duh phang, dak buk jêng nău geh bâh rnăk vâl mô dơi geh âk. Nău rêh bâh [on lan mâp âk nău jêr jo\t, păng khuch âk tât nău rgum rgop soan [on lan gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe. Ntrong kan gay ma ndâk nsơm nău aơ, r^ du ding hên an geh n’hao rgo\ jă [on lan rgum pah kan, rgâl mhe tơm tăm an tâm di ta ntu\k kơt lah neh ntu, trôk nar, mih sial. Rlău ma ne\ mpôl hên kuăl đă ăp doanh nghiệp ntuh kơl an [on lan kan lo\ mir. N’hao nău ntuh kơl đah ăp rnoh kan bâh ngih dak, kuăl đă Trung ương n’hanh n’gor kơl an tâm nău mât đăp mpăn nău rêh an [on lan”.

Ea Sup le\ tă hun hai rlău 10 rbăn ha điều n’hanh rbăn ha cao su yơn le\ mô dơi geh yor neh ntu n’hanh trôk nar mih sial ta aơ mô ueh lăng. Le\ rngôch ăp nu^h [on lan kanung g^t hun hao wa\ng sa đah [ư ba lo\, tăm bum n’hanh tao. Yơn aơ kanu\ng lah ăp ntil tơm gay ma bah ach o, yor nău geh mô âk, ăp năm ê ho\ tât 40 rkeh prăk/ha. Ne\ lah ê ho\ nkoch tât tơm tăm geh bu tuh, ba, mbo nchrăp pâk rek r^ geh dak buk băm. Mhâm [ư gay ma nu^h [on lan đăp mpăn nău rêh, bah ach o an nâp nâl gay ma rdâk njêng du nkual [on lan  n’har bri bâh ngih dak nâp dăng mpeh nău wa\ng sa, nâp dăng mpeh mât rnă njrăng ngih dak, rnă njrăng dôl lah nău ôp ê ho\ geh nău mbơh rblang.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng