Pơk uănh mông nar djăt: 21/7/2020

     VOV4.M’nông: Lôch Đại hội gưl tâm dâng n’hanh gưl bah lơ an saơ, pah kan nchrăp nu^h kan năm kan dja geh âk rgâl mhe. Tâm nê, rêng [ư 5 njoat sơch nu^h kan dơi Bộ Chính trị quy định na nê| đah ăp nu^h plơ\ dơi tay nău kan n’hanh lor bôk năp râng gưl uỷ. Đah rêng [ư 5 njoat, geh nău tâm ban dơi mât dăng, r[o\ng tât nău dơi lah sơch du rơh cán bộ to\ng nău g^t blău nuih n’hâm lo\ng ue\h, geh nău tă ơm g^t kan ngăn ngăn dơn mât jăp nău kan tâm rơh mhe.

            Tât rnôk dja, 100% đảng bộ gưl tâm dâng bah n’gor Thái Bình n’hanh 7 nkuâl, nkual [on têh ho\ [ư lôch jêh Đại hội. N’gor Thái Bình dôl nsrôih nchrăp an Đại hội Đảng bộ n’gor tâl 20, năm kan 2020- 2025. Mât ue\h nău geh tâm ban tâm rnôk nchrăp sơch nu^h kan đah rêng [ư 5 njoat, ăp gưl uỷ n’gor Thái Bình t^ng [ư lhăt n’hanh răp jăp. Wa Phạm Đồng Thuỵ, Groi kruanh Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình an g^t: Nău m^n lah ân [ư di t^ng quy định nt^m nti bah Trung ương gay sơch ăp nu^h du\t tâm di lăp tâm Ban Chấp hành Đảng bộ n’gor, gay rđău kan, ncho\ng đă hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h tâm năm kan 2020- 2025:

            “Nt^m nti bah ban Ban Tổ chức Trung ương n’hanh nău ntru\nh bah Bộ Chính trị mpeh rêng [ư du\t j^r lhăt. Na nê| rơh dja [ư rêng bah bah ăp nu^h plơ\ dơi nău kan năm bah năp nơh. Lôch nê mơ [ư tơm nu^h kan mhe. Aơ lah du nău kan du\t kloh, an cán bộ, ăp nu^h geh nău dơn kan rnôk nchrăp nu^h kan g^t dơi nu^h kan bah he gay dơi geh ăp lha phiếu, nchrăp ăp to\ng ue\h”.

            Rđ^l đah rêng [ư 3 njoat ta năm kan Đại hội khoá 12, rơh dja Bộ Chính trị ho\ quy định na nê| đah nu^h kan plơ\ dơi  tay n’hanh lor bôk năp râng gưl uỷ dơi t^ng [ư 5 njoat. Tâm 5 njoat geh nău nchrăp đề án; nău rgop bah ăp cán bộ n’gâng tơm; rlău 2 tơ\ so\k nău rgop bah Ban Chấp hành n’hanh kêng du\t lah Thường vụ nklăch phiếu….Đah rêng [ư 5 njoat, ho\ pơk hvi mbơh kloh geh nău tâm ban tâm rêng [ư nchrăp nu^h kan. Du nkô| du\t njrăng tâm rnôk 5 rêng kan, nê lah ho\ [ư ôp uănh nu^h kan ta năp Ban Chấp hành, lah geh si [u\t njoăl lah phong mpeh nuih n’hâm ue\h kan, nău blău kan, bằng cấp, nchih rgum drăp ndơ…rmôt nchrăp nu^h kan mbra nchih rgum tay mbơh lor rnôk n’glăp săk  nu^h kan Đại hội. Ntơm bah ngăn geh râng tâm rnôk nchrăp nu^h kan Đại hội ta Hà Nội, wa Vũ Đức Bảo, Kruanh Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội an lah:

            “Hà Nội tâm pah kan nchrăp nu^h kan bah ăp gưl mpôl hên ho\ rđău đă gay mbơh g^t jru hvi. Tâm rnôk uănh năl di tay n’hanh nchrăp nu^h kan an Ban Chấp hành ăp gưl ri rêng kan dja  ho\ geh nău tam ngăn ngăn. Ăp nu^h I geh nu^h tih: tâm hồ sơ, tâm nău ngăn ngăn…dơi uănh năl, m^n uănh na nê| du trong geh nău dơi di da dê. Hà Nội mhe aơ nơh 50 Đảng bộ mpeh Thành uỷ, tâm 2 rbăn 310 Đảng bộ mpeh nkual [on têh an [ư du\t jăp n’hanh ăp to\ng rêng. Lôch bah aơ, mpôl hên ho\ sơch n’hanh ta ăp gưl uỷ mô u\ch uănh an nu^h kan du đêt ntu\k ma geh ăp nkô| nău duh ndal ân nkra lor mô lah tih quy định dja”.

            Ntu\k mhe du\t njrăng tâm rêng [ư 5 njoat nê lah le\ rngôch ăp ntu\k gu\ kan ntơm bah Ban chấp hành, Ban Thường vụ đă geh rnoh rmeh da dê. Tâm nê, Ban Chấp hành geh rnoh rmeh du\t đêt 15%; ăp ntu\k gu\ kan kơt Ban Thường vụ; Bí thư n’hanh Groi Bí thư ndơ\ luh mbơh ân geh rnoh rmeh đo\ng. Ndr^, ăp nu^h râng Ban Chấp hành geh nsing nơm đo\ng lah mô nsing nơm ân to\ng rnoh di, nău dơi to\ng n’hanh dơi t^ng [ư mbơh kloh 5 njoat n’hanh uănh an n’glăp du\t na nê|. Ntơm bah aơ mât dơi nău tâm ban tâm Đảng, lơn lah sơch gay mbơh dơi ăp cán bộ gay râng gưl uỷ khoá mhe. T^ng [ư jăp rêng [ư 5 njoat le\ rngôch nchrăp nu^h kan dơi sơch, mbơh ta đại hội lah ăp nu^h ntoh lư mpeh nău g^t blău nuih n’hâm kan ue\h n’hanh nău dơi kan n’hanh ân dơi nsing nơm âk tâm gưl uỷ n’hanh tâm rmôt cán bộ n’gâng tơm da dê. Wa Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương lah rjăp:

            “Tâm pah kan nchrăp nu^h kan ân êng uănh khlay săk blău, so\k rnoh di, ndơ to\ng lah n’gâng tơm, nkre uănh năl di cán bộ le\ mpeh nuih n’hâm kan ue\h, trong gu\ rêh, nău blău kan, nsing nơm n’hanh lôch jêh geh pah kan. Ăp nkô| nău jêr, duh hô, hôm âk nău rgop êng êng lơn ma ân mât dơi di nău way, t^ng [ư so\ng dăng mô rgâl, pơk hvi geh nău tâm ban, mât rgum le\ rsang rnglăy nău g^t blău bôk rngok nsum n’hanh n’glêh an t^ng âk nu^h”.

            Gay Đại hội geh nău dơi, đề án nchrăp nu^h kan ân [ư t^ng trong r[o\ng “{ư t^ng njoat lhăt; t^ng nău kan na nê|, t^ng rêng kan, ăp to\ng ngăn; ntu\k tât [ư geh nău dơi ngăn tât ntu\k nê”; đăp mpăn di rnoh âk, rnoh di, dăp rgum, geh nău ndơn mban, rgâl mhe hun hao mbro bah rmôt cán bộ. Pah kan nchrăp nu^h kan ân nkre tâm ban đah nău blău kan nt^m nti n’hanh way nău u\ch kan bah he; đah nău tă ơm g^t kan n’hanh trong r[o\ng hun hao, đah nău âk mpưm n’hanh nău mha êng; ân mbơh kloh rvoah, geh nău tâm ban, nchrăp lor ăp to\ng. Lơn lah, mô an lăn lăp tâm gưl uỷ ăp nu^h mô to\ng ăp di rnoh, mô tâm di, yơn mô an n’hơt êng ăp cán bộ geh nuih n’hâm ue\h ngăn, geh nău g^t blău, geh nău nsing nơm. U|ch geh kơt nê| ân t^ng [ư rêng 5 njoat du trong răp jăp, lhăt ngăn n’hanh geh nău tam./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng