Pơk uănh mông nar djăt: 1/7/2020

VOV4.M’nông – UBND n’gor Dak Nông, Dak Lak mhe tâm rgop đah N’gâng kan Tài nguyên n’hanh Môi trường ndrel N’gâng kan Tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan [ư rgum nchră khoa học “Uănh lah nău ngăn n’hanh trong mkra rchăng n’gang p^ch rlâm kơh dak me Krông Nô nkual kâng n’har 2 n’gor Dak Lak-Dak Nông”.

Krông Nô (mpeh Dak Nông) geh 17 ntu\k p^ch rlâm đah jong nklăp 10km

 

Dak me Krông Nô jong bơi 190 km, hoch rlău n’gor Lâm Đồng, Dak Lak n’hanh Dak Nông. Tâm âk năm bah năp, njok dak me Krông Nô kơp dơn 17 ntu\k p^ch rlâm đah jong 10km. Lơn lah bah năm 2013, nu nău p^ch rlâm neh njok dak me geh âk, klôn rdu rhiăng ha neh tuch tăm, ntêt nkri nău [ư bah ăp ndơ dak bât. Nkô| nău khlay lah yor nău [ư so\k choih, so\k choih mô tâm di nău way, pơk do\ng thuỷ điện. Ta rgum nchră, ntoh măt N’gâng kan Tài nguyên n’hanh Môi trường đă năm tât n’gor Dak Nông n’hanh Dak Lak an [ư rjăp trong [ư tâm rgop trong kan mât uănh. Ăp nău kan [on lan bah 2 n’gor an groi nđôi, [ư t^ng di, to\ng ăp t^ng Nghị định 23 bah Chính phủ mpeh trong kan mât uănh choih tâm dak me.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng