Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông – Mbah rhơn wơt nău khlay chính trị đại hội Đại biểu lam dak rơh tal 13 bah đảng Cộng sản Việt Nam, tâm ăp nar aơ, ăp đảng cộng sản công nhân cánh tả, ăp đảng cầm quyền tham chính, ăp chính đảng êng, ăp rmôt kan n’hanh băl mpôl lam ntu\r neh na nao njuăl điện mbah rhơn đại hội nkoch nău tâm rnglăp kan ndrel đah đảng, Ngih dak n’hanh nu^h [on lan Việt Nam, geh nău uănh m^n jru đah Đại hội. Kơp tât nar 22/1/2021 Đại hội dơi dơn 215 điện mbah rhơn bah 105 Đảng. 3 rmôt kan nkual n’hanh lam ntu\r neh, 76 rmôt kan hữu nghị, 15 Mpôl tâm rnglăp nchră nău n’hanh 15 nu^h bah 79 dak. Aơ lah nău ntru\t nsôr têh đah nău rgâl mhe bah nu^h [on lan Việt Nam yor đảng Cộng sản Việt Nam [ư n’hanh kruanh n’hanh nău [ư ue\h tâm boh nar lơ jru đah Đảng Cộng sản Việt Nam n’hanh ăp chính đảng rmôt kan n’hanh băl mpôl lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương