Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Nthoi tay rơh hop tâl 9, HĐND n’gor Dak Lak khoá 9, nar ntri (6/12), ăp đại biểu t^ng [ư Rơh groi nđôi way nkô| mpeh nău t^ng [ư pháp luật mpeh mât uănh ăp ntu\k kan dak si n’hanh n’hao săk tam săm ji an nu^h [on lan ta n’gor. T^ng jêh geh groi nđôi bah HĐND n’gor Dak Lak, ntơm bah năm 2016 tât le\ khay 6/2019, lam n’gor ho\ rgum geh rlău 620 rmen prăk gay t^ng [ư ăp trong nchrăp mpeh nău kan dak si. Lôch jêh geh ăp tơ\ groi nđôi, HĐND n’gor Dak Lak dăn đă UBND n’gor rđău đă ăp gưl, ăp n’gâng kan rdâk njêng n’gâng kan dak si jo\ jong; an [ư tay geh nău tam ăp bôk nău kan, trong nchrăp, đề án, nău u\ch tât kan mpeh dak si; ntrôl dăng hun hao tơm nu^h kan dak si; do\ng geh nău tam công nghệ thông tin tâm mât uănh, groi nđôi nuh srê; n’hao dăng ăp nău kan groi nđôi, ôp uănh, treng nđôi gay to\ng đah nău u\ch geh rgâl mhe n’hanh hun hao n’gâng kan dak si; dăp rgum tay ăp to\ng nău way nkra rmal, plơng ơh tay nău rgop, mât njrăng nău dơi bah nu^h ji./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng