Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 22/10, ta Hà Nội, Hội đồng Khoa học ăp ntu\k kan Đảng Trung ương [ư tâm nchră đah ăp nu\ih kan blau mpeh nkô| nau “Ntrong kan lý luận geh [ư ăp nau rgâl mhe tâm nau hun hao neh dak tâm nau ntru\nh Đại hội 13 bah Đảng”. Ngoai tâm ăp nau kan geh ăp ntoh măt rgum nchră ta rơh r[u\n lah nau kan văng sa rêh jêng Việt Nam lvang năm 2011-2020, tă bah nê nchrăp nau rgâl mhe ân lvang năm 2021-2025, r[i\ng tât năm 2045.

Ngăn lah ân geh ăp nau ueh mpeh nu\ih, aơ lah nau ueh bah neh dak gay hun hao ngih dak ân ngăch. Ta rơh tâm nchră, ăp nu\ih kan khoa học, nu\ih blau kan gưl prêh, blau kan văng sa ko\ rgum tâm nchră nau geh tât nau kan ntru\nh ndrel [ư ăp nau rgâl mhe nau kan, nsing tâm nau geh ngăn năl ăp nau kan mhe, ăp nau năl kan ndrel [ư ăp nau kan geh ueh tâm lvang năm 2021-2025 tâm nau kan 10 năm 2021-2030 ndrel r[o\ng tât năm 2045./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương