Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông: {ư ti\ng nau ntru\nh n’hao ndrel rgâl mhe lơn nau kan bonh đă [on lan tâm rơh mhe, N’gâng kan rđau tahen n’gor Dak Lak ho\ [ư âk jrâu ntim nau ngơi Rđe ân cán bộ, nu\ih pah kan bah ăp ntu\k kan tahen tâm n’gor. Nti\m nti ndrel đah nau kan ngăn n’hêl jêh jrâu nti, ăp cán bôk mô knu\ng blau nchih, ma hôm blau ngơi đah kônh wa rnoi Rđe. Nti nau ngơi Rđe gay ma dăch [on lan, gi\t [on lan lơn tâm rnôk pah kan, nê lah nau ma tahen Dak Lak dôl [ư.

Bơi tât du khay ma aơ, ta Trung đoàn 584, jrâu nti nau ngơi Rđe ân an ăp cán bộ, rmôt tahen n’gor Dak Lak dôl geh ueh. Aơ lah khay dăch du\t bah jrâu nti pơk bơi tât 3 năm ma aơ, yor ri ma ăp nu\ih ko\ blau nau rđe, nar nti rgum kơl an nau kan bah nơm. Du nar, mông ôi ndrel kêng măng tâm nchră nau tă nti, măng ngo ri lo\ tâm r[u\n tâm mâp mbơh ngơi, mprơ đah nau ngơi rđe ndrel ăp ntil ndơ goh nteh bah rnoi Rđe. Thiếu tá Y Thái Mlô (Groi mât nau kan quân báo trinh sát, rnâng kan rđau tahen nkuăl Krông Năng) ân gi\t, ăp nkô| nau nti tâm dăch, geh ngăn tâm nau kan nkoch trêng, bonh đă ‘Săk gâp lah rnoi rđe yơn bah năp nơh ri knu\ng blau ngơi yơn mô blau nchih ôh. Bah jrâu nti aơ ri gâp nti nau ngơi Rđe, blau nchih lơn ndrel gi\t âk nau vay ơm ueh bah rnoi Rđe. Rnôk si\t ma [on lan jêh aơ tă ri săk gâp nơih lơn tâm nau nkoch trêng bonh đă [on lan, gi\t kloh lơn nau vay ơm bah rnoi Rđe gay tă bah nê nơm nkoch bri ma bu ueh lơn”.

Jrâu nti\m nti nau ngơi Rđe yor N’gâng kan rđau kan n’gor Dak Lak tâm rgop nsum đah Rnâng kan mi\n rvê nau nti\m nti rnoi mpôl đê|, N’gâng kan nti\m nti n’gor Dak Lak [ư, geh bơi tât 60 nu\ih lah cán bộ, nu\ih kan tâm rmôt tahen tâm n’gor râng. Jrâu nti geh [ư tâm 3 năm, du năm ăp nu\ih mra rgum nti tâm du khay, jêh ri lo\ si\t ntu\k nơm pah kan. Thượng uý Ngô Đức Anh (Rnâng kan rđau tahen nkuăl têh Buôn Hồ) ân git, rnơm jrâu nti aơ, tâm ăp tơ\ si\t ma [on lan, nô nsôih tâm nchră, tâm nkoch bri nsum ma nu\ih [on lan đah nau ngơi Rđe gay ma geh nau tâm dăch, jủ lơi nau tâm [ah ndrel mô tâm ban nau ngơi:

Tâm jrâu nti aơ, nai nti\m, mbơh ân hên blau nchih, blau ngơi nau ngơi rnoi Rđe gay ma nơih ân hên tâm nau kan. Ko\ u\ch lah N’gâng kan rđau tahen n’gor mra pơk âk tay jrâu nti kơt aơ. Mô êng ân nu\ih rnoi Rđe ma hôm geh âk rnoi êng kơt lah Bunong, Tày, Nùng ri ko u\ch lah geh tay jrâu nti nau ngơi nê đo\ng gay cán bộ blau gi\t ndrel blau ngơi nau ngơi rnoi mpôl đê|”.

Tât nti\m nti nau ngơi Rđe, nai nti H’Loanh Niê (Rnâng kan mi\n rvê nau nti\m nti kon se rnoi mpôl đê| n’gor Dak Lak) ân gi\t, rđil đah rnoh nau mbơh nti\m nti rơh aơ, ăp rơh nti mra geh lơn knu\ng tâm du khay, tâm nrôk nau blau, năm nti, nau blau ndơn gi\t tât nau nti\m mbơh bah ăp nu\ih lo\ êng êng. Yơn lah, đah nuih n’hâm gơih, nsôih nti, u\ch ngăn ăp nau nti, ăp nu\ih ko\ [ư ân jêh nau kơt nai mbơh. Nau geh jêh nê, tât lôch gưl nti nklăp 1/3 rnoh ăp nu\ih ko\ geh nau nti khá, giỏi. Nau H’Loanh Niê mbơh:

Nau ngơi Rđe bah ăp nu\ih tâm jrâu nti ri ueh ngăn ndrel blau nau ngơi ngăch đo\ng. Tâm rnôk nti ri ăp nu\ih nsôih tâm nchră, tâm rgâl nau nti, tâm mbơh ngơi đah nau Rđe. Ăp ntu\k ma ê ho\ gi\t ri bu mra geh ôp tay nai mbơh. Tâm rnôk nti ăp nkô| nau ndrel ngăn lah rnôk nơm si\t tâm [on lan ri bu u\ch ngăn, gơih ti\ng nti, ti\ng ngơi đah nu\ih Rđe ndrel ma kônh wa. Aơ lah nau tă geh ueh ma phung hên saơ lah ăp nu\ih ho\ gi\t ndrel djăt nau ngơi rnoi Rđe”.

Ntơm năm 2003, Rnâng kan rđau kan tahen n’gor Dak Lak ho\ pơk âk jrâu nau ngơi Rđe ân cán bộ, tahen [ư nau kan bonh đă, quân báo, trinh sát. Ăp năm rlau aơ, lam n’gor ho\ nti\m nau ngơi Rđe ân rlau 800 nu\ih cán bộ, tahen. Nkre, ntơm năm 2019, N’gâng kan rđau tahen pơk jrâu nti nau ngơi Khmer ân ăp cán bộ tahen Đội K51 [ư nau kan hăn joi nting tahen khi\t kăl e tâm dak băl Campuchia. Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính uỷ N’gâng kan rđau tahen n’gor Dak Lak ân gi\t, tâm rơh mhe, ăp jraua nti nau ngơi rnoi mpôl đê| nar lơn jru nâp tâm nau u\ch do\ng kan bah cán bộ tahen [ư nau kan bonh đă, nkre pơk rêng hvi lam tâm rmôt:

Rơh tât ri N’gâng kan rđau kan n’gor Dak Lak mra pơk du ntrong mpeh nau kan, nkoch mbơh ân ăp đồng chí cán bộ nu\ih pah kan tâm lam n’gor ân geh râng nti\m nti, mra n’ăp ma ăp nu\ih cán bộ Rđau kan tahen n’gor ndrel ăp rmôt kan êng ko\ ân gi\t, ân blau ngơi ndrel đah kônh wa rnoi mpôl đê|. Phung he ân geh gi\t kloh, gi\t dơi ăp nau u\ch bah [on lan ăp rnoi mpôl đê| ta Tây Nguyên gay ma [ư ueh nau kan nkoch trêng, bonh đă gay ma [on lan kơt ti\ng Đảng ndrel [ư ti\ng Đảng, nsôih nkoch mbơh ăp nau mô ueh bah ăp nau nsu\k rlăm, ngăn lah đah kônh wa tâm nkuăl jru, nkuăl ngai bah rnoi mpôl đê|”.

Nti nau ngơi ndrel nchih nau ngơi rnoi mpôl đê|, gi\t tât nau vay ơm bah rnoi mpôl đê|, tâm dăch lơn ma [on lan, nê lah nau ma tahen n’gor Dak Lak dôl [ư gay ma kơl an [on lan gi\t âk lơn, tâm di đah nau dơi Tahen Wa Hồ “Hăn [on lan nkah, gu\ [on lan ro\ng” gay ma [ư jêh nau kan bah nơm tâm rơh mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương