Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông: Ntru\nh nau ntru\nh bah Thủ tướng Chính phủ mpeh [ư Bộ nau kan uănh, nchră mpeh nau tă geh ndâk tay nau kan tuch tăm tât năm 2020, ôi lơ 6/12, ta Hà Nội, N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan [ư tâm nchră lam ntur neh tâm mbơh pă nau kan đah ntu\k kan tâm ndrel ba dih dak tâm nau ndâk ndrel leo do\ng trong kan mêt uănh, nchră năl tâm nau kan tuch tăm kơl an nau rđau đă bah ăp ntu\k kan Chính phủ.

Ăp nau kan geh nkoch mbơh nau dơi bah nkô| nau ndâk tay di\ng 3 n’gâng kan tơm mpeh văng sa, rêh jêng ndrel ntu\k ntu geh: Ntru\t dăng nau hun hao văng sa n’hao nau săk geh ndrel rgâl mhe nau rêh ân [on lan, rklaih ăp nau ê dơi bah nau ơm geh, rdâng dơi ndrel n’huch nau khuch bah rgâl mhe trôk nar, mât ntu\k ntu gu\ âm. Nkre ndâk nau kan mpeh nau ndâk tay nau kan, ntrong kan kơl an nau mât, rđau ndrel ma nu\n bah ăp nkuăl, [ư nau dơi nâp gay nchră nau tă dơi geh bah nau kan tuch tăm geh nsum ma nau ndâk njêng [on lan mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng