Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2020

VOV4.M’nông: Tâm pơh dja, Quốc hội tâm nchră ta rmôt mpeh Trong nchrăp luật n’har bri Việt Nam. Ăp đại biểu tâm ban u\ch âk mpeh nău khlay an do\ng luật. Yơn lah gay pah kan njrăng n’gang n’har bri geh nău tam, pah kan tâm rgop nsum ân [ư lhăt lơn, nău dơi kan, nău dơn kan bah cán bộ n’har bri ân na nê| lơn, nău dơn kan bah n’gâng kan ta ntu\k n’hanh nău khlay kan bah [on lan tâm ntu\k nsing njrăng n’gang n’har bri ân [ư kloh lơn tâm trong nchrăp luật.

Việt Nam geh trong n’har bri jong đah 44 n’gor, nkual [on têh geh trong n’har bri neh dak. A[aơ, đăp mpăn, tâm rnglăp, tâm boh, hun hao lah trong r[o\ng nsum, yơn lah nô nău chính trị- rnă njrăng lam ntu\r neh n’hanh nkual dôl tât duh jêr, mô g^t năl lor, lơn lah nkô| nău tâm pit n’har neh, ndơ mpêt khlay, tâm rkeh rnoi nu^h, chroh r[u\n, gu\ ndăch bah dih…Ăp mpôl bu rkeh joi trong lơh chrai hô; nău tih pháp luật, lơn lah nău tih ma tuý n’hanh ăp ntil nău tih jru hô rloh rlău n’har bri, dah ro\ng ntrơn du krit nji. Bah meng nê, ăp nkô| nău rnă njrăng mô way geh kơt: rgâl duh nđik trôk nar, n’huk djơh ntu\k gu\ rêh…nar lơn ma hô. Tâm rnôk n’hanh nô nău mhe, gay mât njrăng nâp [ư tơm neh dak, rnă njrăng n’har bri neh dak dôl ndơ\ luh nău khlay ân geh ăp to\ng rêng si [u\t tâm di ăp kôp, dơn ngoăy. Yor kơt nê|, nău an do\ng Luật n’har bri Việt Nam geh nkô| khlay mha êng; to\ng đah nău u\ch geh rdâk njêng, mât njrăng n’har bri neh dak, nkual n’har bri tâm nô nău mhe. T^ng đại biểu Võ Trọng Việt, mpôl ntơh măt bah Lạng Sơn, n’gle\ dơi rgâl bah trong nchrăp luật ân nkoch dơi 3 nkô| tơm:

“N’gle\ dơi an rgâl rgum le\ pe nkô|: rdâk njêng, mât do\ng, mât njrăng. Lam trong kan chính trị rdâk njêng jâng nsing lam [on lan mât njrăng n’har bri to\ng dăng mô dơn mpôl tahen dơm đah âk trong [ư, ân tâm ban mhâm [ư gay trong kơl t^ng kơn ngoăy. Hôm n’gâng tơm n’hanh rnâng kan ri trong nchrăp luật nkrum le\ dơi. N’gle\ dơi rgâl ân tât le\ pe nkô| tơm dja ân dơi njêng geh nău way nchâp đă tâm luật.

Rdâk njêng, mât do\ng, mât njrăng n’har bri neh dak lah nău dơn kan bah ăp gưl, ăp n’gâng kan n’hanh bah lam trong kan chính trị. Nkual n’har bri le\ ma n’har bri ta neh kơh, n’har bri ta dak lêng, n’har bri ka lơ trôk…Mpeh ntu\k gu\ kan, nău khlay [ư tơm bah mpôl tahen  n’har bri, đại biểu Hoàng Thị Thuý Lan, mpôl Vĩnh Phúc an lah trong nchrăp luật mô ho\ nkoch kloh kơt tâm luật n’har bri neh dak:

“Le\ 2 luật lah rjăp tahen n’har bri lah n’gâng tơm da dê, way kan nsum đah Công an [on lan, mât nâp đăp mpăn rnă njrăng. Ăp n’gâng kan êng [a [a\ lah kan nsum yơn trong nchrăp luật n’har bri mô ho\ kloh. Nău khlay [ư tơm bah tahen n’har bri rbăn lơn luật n’har bri gưl neh dak. Trong nchrăp luật ân ntro\ng năl ntu\k dơi kan bah tahen n’har bri lah mpôl kan n’gâng tơm, rnâng kan, ăp mpôl êng [a [a\ dơn râng kơl kan njrăng n’gang n’har bri dơm ma mô di lah rnâng kan gay tâm pă kloh na nê|.

     Nu^h ntơh măt Đỗ Văn Bình, mpôl Hải Phòng dăn đă, trong nchrăp luật ân tâm pă kloh nău dơi kan, nău dơn kan bah t^ng mpôl kan, der bah tâm chong cheng, rgum dơi âk tơm ndơ lơn, mât njrăng ue\h lơn [ư tơm n’har bri neh dak. Mpeh nkô| nău nsing tâm lam [on lan njrăng n’gang n’har bri neh dak, wa Đỗ Văn Bình rblang:

“Mât njrăng n’har bri lah nău dơn kan bah lam trong kan chính trị yơn nău dơn kan bah n’gâng kan, [on lan nkual n’har bri. Mpơl kloh nău khlay kan, ntu\k gu\ kan bah nu^h [on lan, bah n’gâng kan ta nkual  n’har bri mô ho\ dơi mpơl kloh. Trong nchrăp luật ân rblang nău lah Ntu\k nsing lam [on lan njrăng n’gang n’har bri. {on lan lah tơm nu^h tâm pah kan njrăng n’gang n’har bri yơn nău lah tơm nu^h mô ho\ dơi [ư kloh đo\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng