Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.M’nông: Tâm nchră nau kan neh dak Việt Nam-Hoa Kỳ 2019 mhe geh [ư ta ntru\k kan N’gâng kan neh dak Hoa Kỳ ta Thủ đô Washington. Leo bôk rmôt kan bah N’gâng kan neh dak Việt Nam râng rơh tâm nchră aơ lah Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Kruanh n’gâng kan neh dak ndrel mpeh Hoa Kỳ lah wa Randall Shrriver, Groi Kruanh n’gâng kan neh dak Hoa Kỳ. Ta nau tâm nchră, bar ding nchră mpeh nau kan lam ntur neh, nkuăl ndrel uănh khlay, nchră nau tâm boh năm 2019, r[o\ng trong tâm boh năm 2020 ndrel ăp năm ba kơi tâm ban đah Nau nkah mpeh nau ntru\t dăng tâm boh neh dak bar ding năm 2011, Nau nau r[o\ng nsum mpeh nau tâm boh neh dak Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2015, [ư ueh ăp nkô| nau geh bar ding tâm ban nau tâm rơh khâl Việt Nam khay 11/2019 bah N’gâng kan neh dak Hoa Kỳ Mark Esper, rgop nau ntru\t dăng nau tâm boh ăp ntil Việt Nam-Hoa Kỳ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng